Stanovy ČKS - 10.9.2014

03.02.2015 20:52

 

1

S t a n o v y

Č e s k é h o k y n o l o g i c k é h o s v a z u z.s.

Článek l

Základní ustanovení

1. Název spolku : Český kynologický svaz z.s. (dále jen "svaz" nebo „ČKS“)

2. Sídlo : U Pergamenky 1511/ 3,170 00 Praha 7

3. Působnost: Česká republika

4. IČ svazu: 00550019

5. Svaz je :

a. dobrovolným, otevřeným, sportovním, zájmovým spolkem

b. členem Sdružení sportovních svazů ČR

c. členem Českomoravské kynologické unie ( dále jen ČMKU )a jejím prostřednictvím i členem Mezinárodní kynologické federace ( dále jen FCI ),

d. veřejně prospěšnou právnickou osobou ve smyslu §146 občanského zákoníku

6. Český kynologický svaz vznikl registrací ministerstvem vnitra dne 4.7.1990 a v souladu s §3045 občanského zákoníku je považován za spolek. Je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L 836.

Článek 2

Účel

1. Účelem svazu je prostřednictvím svých orgánů, kolektivních členů, KV ČKS a základních kynologických organizací a jejích členů zabezpečovat a provádět kynologickou činnost. Tato činnost musí být prováděna v souladu s cíli a posláními FCI a zákony platnými v ČR. Zahrnuje zejména sportovní výcvik a chov psů, jejich organizování, řízení, provádění akcí, financování, hospodaření, evidenci, zajišťování reprezentace, jakož i publicitu a propagaci činnosti.

2. K naplnění svého účelu svaz zejména:

a. aktivně pracuje v ČMKU a komisích FCI

b. prostřednictvím Sdružení sportovních svazů ČR nebo jeho následnické organizace hájí zájmy sportu, hlásí se k Chartě o sportu, Chartě o boji proti dopingu a Chartě o boji proti násilí

c. prostřednictvím chovatelských klubů řídí chov psů

d. vede plemennou knihu, vydává průkazy původu psů, registruje chovné jedince, vede registr psů bez prokázaného původu

e. ve spolupráci s ČMKU stanoví, která plemena psů se mohou podrobit výkonnostním zkouškám psů podle národních nebo mezinárodních zkušebních řádů

f. ve spolupráci s MSKS vydává národní soutěžní a zkušební řády a další normativy, související se sportovním výcvikem psů – přebírá aktualizované mezinárodní zkušební řády FCI

zajišťuje školení a zkoušky rozhodčích, figurantů a kladečů ve sportovní kynologii

g. zajišťuje soutěže, výkonnostní zkoušky, chovatelské a výcvikové akce psů

h. spolupracuje s dalšími, i zahraničními organizacemi a sdruženími v rámci FCI

2

 

i. vytváří podmínky pro činnost mládeže ( organizace soutěží, zkoušek, táborů talentované mládeže apod. )

j. svaz a jeho pobočné spolky mohou vyvíjet i jinou činnost, pokud neodporuje poslání svazu a obecně platným předpisům

Článek 3

Členství

1. Členem svazu se může stát každý, kdo souhlasí s jeho posláním a úkoly, a o jehož přijetí rozhodl příslušný orgán dle těchto stanov.

2. Členství ve svazu se dělí na :

a. řádné

b. kolektivní

c. čestné členství v ZKO ( není osvobozen od členského příspěvku do ČKS)

d. čestné členství ve svazu ( osvobozen od úhrady členského příspěvku do ČKS )

3. Řádným členem svazu se může stát pouze fyzická osoba, a to pouze jednou, prostřednictvím základní kynologické organizace ( dále jen „ZKO“ ).Řádné členství je možné pouze v jedné ZKO. V další ZKO může řádný člen působit pouze formou hostování. Hostující člen nemá žádná práva v ZKO, v níž hostuje ( nemůže vykonávat žádnou funkci ).

4. Kolektivním členem svazu se může stát pouze právnická osoba ( např. chovatelský klub, klub speciálního výcviku, příp. další kynologická sdružení - dále jen též „Klub“). Podmínky kolektivního členství stanoví v jednotlivých případech předsednictvo ČKS. Pro realizaci specifických práv např. pro potřeby zkoušek se členové kolektivních členů považují za členy svazu. Podrobnosti se stanoví v interních předpisech svazu.

5. Osoby, které nedosáhly zletilosti, se mohou stát členy svazu pouze s předchozím písemným souhlasem zákonného zástupce.

6. Členem svazu se může stát i cizí státní příslušník, splňující podmínky k legálnímu pobytu na území ČR, který souhlasí s účelem činnosti svazu a jeho stanovami. Práva a povinnosti jsou stejná jako u občanů ČR. Pro hostování cizích státních příslušníků platí stejná pravidla, jako pro občany ČR.

7. Za mimořádné zásluhy o činnost svazu či v kynologii může předsednictvo ČKS udělit čestné členství ve svazu. Za mimořádné zásluhy o činnost v ZKO či v kynologii může ZKO udělit čestné členství v ZKO.

8. Svaz vede neveřejný seznam členů. Seznam je veden v elektronické podobě. U členů se vedou

údaje v souladu s ustanovením zákona o ochraně osobních údajů.

Článek 4

Přijetí za člena

1. O přijetí za řádného člena ZKO rozhoduje výbor ZKO.

2. Součástí přihlášky člena je i souhlas s evidencí a používáním osobních údajů

v souladu se zákonem

3. Výbor ZKO rovněž rozhoduje o povolení k hostování, a to s konečnou platností.

3

 

4. O přijetí kolektivního člena rozhoduje předsednictvo svazu

5. Členství vzniká dnem registrace sekretariátem ČKS.

6. Dokladem je vystavení členské legitimace se známkou na příslušný rok.

7. Převod člena z jedné ZKO do druhé je možný jedině s výstupním razítkem původní ZKO.

Článek 5

Ukončení, zrušení a pozastavení členství a činnosti

1. Členství ve svazu končí:

a) úmrtím člena

b) písemným prohlášením člena o jeho vystoupení

c) nezaplacením členských příspěvků ve stanoveném termínu

d) vyloučením člena.

2. Vyloučit člena lze :

a. pro závažné porušení povinností vyplývajících z členství, pokud člen v přiměřené lhůtě stanovené ZKO nebo předsednictvem ČKS nebo plénem nezjedná nápravu; výzva není nutná, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo byla členem způsobena zvlášť závažná újma.

b. pro opětovné a hrubé porušování Zákona na ochranu zvířat,

c. byl-li člen pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo přečin

3. O vyloučení řádného člena z ČKS rozhoduje členská schůze ZKO, jejímž je členem nebo předsednictvo ČKS. Odvolacím orgánem proti rozhodnutí ZKO je předsednictvo ČKS, proti rozhodnutí ČKS je odvolacím orgánem plénum, popř. sjezd.

4. O vyloučení kolektivního člena ze svazu rozhoduje plénum svazu na návrh předsednictva ČKS Do rozhodnutí pléna může předsednictvo z důvodu daných v odst. 2 pozastavit členství kolektivního člena ve svazu předběžným opatřením.

5. Člen musí být nejméně 15 dní před konáním schůze seznámen s důvody, pro které je jeho vyloučení navrhováno. Musí mu být dána možnost se hájit.

6. Rozhodnutí o vyloučení člena musí být vydáno písemnou formou, musí být řádně skutkově odůvodněno a musí být členovi doručeno do vlastních rukou.

7. Proti rozhodnutí o vyloučení ze svazu má člen právo se odvolat postupně k vyššímu orgánu svazu, a to do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení. Vyloučený člen se může do 3 měsíců ode dne doručení rozhodnutí orgánů ČKS o odvolání proti rozhodnutí o vyloučení, odvolat k soudu.

8. Pro nezaplacení členských příspěvků členství zanikne, nezaplatí-li člen příspěvek ani v náhradní stanovené lhůtě 15 dnů - členství končí marným uplynutí této lhůty.

9. O pozastavení řádného či kolektivního členství ve svazu rozhoduje předsednictvo ČKS v případě neplnění nebo porušení povinností vyplývajících ze stanov a ostatních směrnic ČKS, a to až do doby vyřešení tohoto neplnění nebo porušení.

4

Článek 6

Práva členů

1. Člen má právo:

a. volit a být volen od 18 ti let věku, hlasovat může člen starší 15ti let

b. podílet se na všech činnostech svazu jako celku, zejména v ZKO nebo klubu, jejímž je členem

c. být informován o činnosti a hospodaření svazu a na svém stupni začlenění do ČKS o činnosti a hospodaření ZKO a krajské organizace a jejich orgánů

d. používat prostředky, zařízení a další majetek svazu, a to v souladu s vnitřními pravidly

2. Právo volit do orgánů svazu uplatňují kolektivní členové prostřednictvím svého zmocněného zástupce. Prostřednictvím tohoto zástupce rovněž jednají v orgánech svazu. Jinak právnickou osobu zastupuje její statutární orgán resp. člen jeho statutárního orgánu.

Článek 7

Povinnosti členů

1. Člen má tyto povinnosti:

a. dodržovat stanovy a plnit rozhodnutí příslušných orgánů svazu

b. řídit se příslušnými směrnicemi, řády a jinými předpisy svazu

c. řádně a včas platit členské příspěvky, tato povinnost se nevztahuje na čestné členy ČKS (úhrada musí být provedena do konce předešlého kalendářního roku).

2. ZKO odvádějí svazu část členského příspěvku za řádné členy. Výši odváděné části z příspěvků stanoví mezi sjezdy plénum svazu.

3. Výši úhrady příspěvku kolektivních členů stanoví plénum svazu.

4. Termín úhrady ( viz odst. 2 a 3 ) stanoví ZKO a kolektivním členům vždy předsednictvo svazu.

5. Členové neručí za závazky svazu ani jeho pobočných spolků.

Článek 8

Pobočné spolky a orgány svazu

1. Podle §228 občanského zákoníku svaz zřizuje základní kynologické organizace jako pobočné spolky.

2. Svaz a jeho pobočné spolky mohou vyvíjet i vedlejší hospodářskou činnost, pokud neodporuje poslání svazu a těmto stanovám.

3. Orgány svazu jsou:

a. sjezd svazu

b. plénum svazu

c. předsednictvo svazu

d. revizní komise svazu.

4. Orgány ZKO jsou:

a. členská schůze ZKO

5

 

b. výbor ZKO

c. předseda ZKO

d. revizní komise nebo revizor ZKO

5. Pobočnými spolky jsou i krajské organizace, jejichž orgánem je krajská konference, krajský výbor a revizní komise

6. Začlenění ZKO v krajských organizacích je dáno místem působení (pozemek) v rámci jednotlivých krajů. Povinnost ustavit Krajský výbor vzniká v okamžiku působení nejméně 3 ZKO na území příslušného kraje (v případě nižšího počtu ZKO v kraji je povinností těchto ZKO se začlenit do činnosti nejbližšího sousedního Krajského výboru ČKS).

7. Orgány svazu mohou k zajištění své činnosti vytvářet poradní aktivy a odborné komise, jakož i pracovní orgány, které jsou poradními orgány předsednictva ČKS

8. K zajištění nezbytné agendy spojené s činností svazu zřizuje předsednictvo sekretariát svazu

a plemennou knihu.

Článek 9

Rozhodování orgánů svazu

1. Orgány svazu jsou schopny se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina členů, popř. delegátů. Rozhodnutí je přijato, vysloví-li souhlas nadpoloviční většina přítomných členů nebo delegátů s hlasem rozhodujícím.

2. Způsob hlasování určí na svém zasedání příslušný orgán, jde-li o volbu výkonných orgánů na všech stupních, musí být hlasování tajné.

3. Kooptace členů může dosáhnout maximálně 1/3 z počtu volených členů těchto orgánů.

4. Pro neplnění povinností v průběhu volebního období mohou odvolání z funkce provádět: plénum svazu, krajská konference, krajský výbor, členská schůze ZKO.

5. Svaz a jeho orgány jsou oprávněny k provádění kontroly stavu a výkazu členské základny, odvodů členských příspěvků, čerpání a účtování dotací nebo prostředků z ČKS, státních nebo účelových dotací a to na všech úrovních.

6. Svaz ani jeho orgány nezasahují do vnitřní činnosti kolektivních členů, které jsou členy svazu. Vnitřní činnost těchto Klubů se řídí jejich vlastními stanovami, které nesmějí být v rozporu s posláním svazu a jeho stanovami.

7. S výjimkou sjezdu svazu, členské schůze ZKO a konference krajské organizace mohou orgány ČKS, orgány krajských organizací a orgány ZKO rozhodovat hlasováním „per rollam“ (korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda příslušného orgánu ostatním členům kolektivního orgánu. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesilateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů orgánu. Rozhodnutí přijaté “per rollam” podepisuje předseda příslušného orgánu. S výsledky hlasování per rollam seznámí předseda všechny členy orgánu.

Na nejbližším zasedání orgánu jsou členové informování o rozhodnutích přijatých „per rollam“ 6

od posledního zasedání orgánu.

8. S výjimkou sjezdu svazu, členské schůze ZKO a konference krajské organizace mohou jednání orgánů ČKS, orgánů krajských organizací a orgánů ZKO zúčastnit jejich členové i s využitím technických prostředků, které jim umožní sledovat celý průběh jednání.

Článek 10

Závaznost usnesení

1. Usnesení sjezdu, pléna a předsednictva svazu přijatá v souladu se stanovami jsou závazná pro všechny orgány a členy svazu.

2. Usnesení konferencí krajských organizací svazu a krajských výborů jsou závazná pro orgány a členy ZKO v rámci příslušného kraje.

3. Usnesení členské schůze ZKO, přijaté v souladu se stanovami a usneseními sjezdu, pléna či předsednictva svazu a orgánů,uvedených v odst.2, jsou závazná pro všechny orgány a členy této ZKO .

Článek 11

Sjezd svazu

1. Sjezd je nejvyšším orgánem svazu.

2. Sjezd svazu se koná nejméně jednou za 5 let.

3. Předsednictvo svazu může svolat mimořádný sjezd svazu, jestliže je třeba neprodleně řešit zásadní otázky činnosti, které přesahují kompetence pléna i ostatních orgánů.

4. Předsednictvo je povinno, na žádost nejméně jedné třetiny členů svazu nebo na žádost nejméně jedné třetiny ZKO a kolektivních členů a to ve lhůtě nejpozději do dvou měsíců od doručení žádosti, svolat mimořádný sjezd. Pokud předsednictvo ve stanovené lhůtě sjezd nesvolá, mohou tak učinit na náklady svazu sami iniciátoři s maximální hospodárností.

5. Řádný sjezd musí být předsednictvem svolán nejpozději 30 dnů před datem jeho konání. Program sjezdu a projednávané materiály musí být k dispozici delegátům sjezdu nejpozději 30 dnů před jeho konáním.

6. Usnesení sjezdu musí být delegátům rozesláno elektronicky nejpozději do 5 dnů po jeho konání a zveřejněno na webu v době co nejkratší.

7. Z jednání sjezdu je pořizován hlasový záznam pro případnou kontrolu.

Článek 12

Pravomoci sjezdu

1. Sjezd jedná o všech zásadních otázkách spojených s organizační výstavbou, činností a hospodařením svazu.

2. Sjezd zejména :

a. stanoví základní zásady činnosti svazu a jeho orgánů,

b. hodnotí a schvaluje činnost jím zvolených orgánů,

7

 

c. schvaluje stanovy svazu,

d. volí členy předsednictva a revizní komise

Článek 13

Delegáti sjezdu

1. Delegáti sjezdu jsou voleni ZKO prostřednictvím konferencí krajských organizací podle klíče stanoveného předsednictvem.

2. Počet delegátů kolektivních členů stanoví předsednictvo svazu s přihlédnutím k počtu jejich členů, za které Klub odvádí členské příspěvky ve stanovené výši.

3. Nesejde-li se usnášeníschopná většina delegátů sjezdu, ukončí předsednictvo konání sjezdu a po 30 minutách zahájí jednání náhradního sjezdu, který je usnášeníschopný nadpoloviční většinou přítomných delegátů. Náhradní sjezd může jednat pouze o věcech, které byly oznámeny jako součást programu řádného sjezdu.

Článek 14

Návrhy kandidátů.

1. Zásadní návrhy, včetně návrhu kandidátů na volby členů předsednictva svazu a revizní komise svazu, předkládané předsednictvem svazu k projednání sjezdu musí být delegátům sjezdu předloženy v dostatečném časovém předstihu, nejméně však 30 dnů předem.

2. Kandidáty do všech orgánů svazu deleguje ZKO nebo kolektivní člen, jejímž je navrhovaný kandidát členem. Kandidáti jsou schvalováni příslušným krajským výborem a krajskou konferencí nebo statutárním orgánem kolektivního člena.

Článek 15

Plénum svazu

1. Plénum svazu tvoří předsednictvo svazu a předsedové všech krajských výborů nebo krajským výborem pověření zástupci a předsedové kolektivních členů nebo jejich pověření zástupci.

2. Plénum svazu je svoláváno předsedou svazu, nejméně 1x ročně. Dále je svoláváno ve zvlášť naléhavých případech k řešení problematiky spojené s činností a organizační strukturou svazu mezi sjezdy nebo na žádost revizní komise.

3. Plénum svazu musí být svoláno nejpozději 15 dnů před datem jeho konání. Program pléna svazu a projednávané materiály musí být odeslány elektronicky účastníkům nejpozději 15 dnů před jeho konáním.

4. Z jednání pléna svazu musí být vyhotoven do 15 dnů po jeho konání zápis, který bude zpřístupněn všem členům na webových stránkách svazu.

8

 

5. Rozhodnutí pléna svazu, bylo-li svoláno za dalším účelem uvedeným v bodě 2), má vyšší účinnost než rozhodnutí předsednictva ČKS.

6. Plénum svazu rozhoduje o odvolání řádných i kolektivních členů proti rozhodnutím předsednictva ČKS.

7. Plénum svazu může odvolat člena předsednictva a člena revizní komise svazu v případech,

kdy zvolený člen nemůže funkci vykonávat, nebo ji nevykonává s požadovanou pečlivostí a

znalostmi.

8. Poklesne-li počet členů předsednictva nebo revizní komise pod usnášeníschopnou většinu volí Plénum svazu členy předsednictva nebo revizní komise na dobu do konání sjezdu,. Výběr nových kandidátů do předsednictva provádí předsednictvo s přihlédnutím k předpokladům pro danou funkci.

Článek 16

Předsednictvo svazu

1. Předsednictvo svazu je statutárním orgánem svazu.

2. Za svoji činnost, jakož i za činnost orgánů jím ustanovených, odpovídá mezi sjezdy předsednictvo svazu plénu svazu. Formou ucelené zprávy hodnotí na sjezdu svoji činnost.

3. Počet členů předsednictva a revizní komise stanoví sjezd svazu.

4. Předsednictvo je sjezdem voleno do jednotlivých funkcí.

5. Jménem svazu jedná navenek předseda svazu nebo pověřený člen předsednictva samostatně .

6. Funkční období předsednictva svazu je pětileté.

7. Zasedání předsednictva svazu se koná dle potřeby, nejméně čtyřikrát do roka.

8. Zasedání předsednictva svazu svolává předseda svazu. Musí být svoláno, požádá-li o to alespoň třetina členů předsednictva svazu. Pokud předseda ve stanovené lhůtě předsednictvo nesvolá, mohou tak učinit na náklady svazu sami iniciátoři.

Článek 17

Činnost předsednictva svazu

1. Předsednictvu jako statutárnímu orgánu svazu náleží veškerá působnost, která není těmito stanovami nebo zákonem svěřena jiným orgánům svazu. Předsednictvo svazu zejména :

a. svolává sjezd a připravuje podklady pro jeho jednání

b. rozhoduje o uspořádání akcí v kompetenci svazu, popř. akcí pořádaných ve spolupráci s jinými kynologickými organizacemi

c. rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí o vyloučení člena ze svazu, případně zrušení ZKO

d. rozhoduje o pozastavení činnosti ZKO nebo členství kolektivního člena

9

 

e. podává návrhy na zápis nových ZKO a krajských organizací do spolkového rejstříku

f. zabezpečuje jednotnou evidenci členů svazu

g. řídí činnost sekretariátu svazu a zabezpečuje oblast pracovně právních vztahů zaměstnanců

2. V průběhu volebního období (mezi sjezdy) může delegovat blíže specifikované pravomoci odborným komisím, které zřizuje pro zabezpečení a plnění úkolů, vyplývajících z poslání svazu

Článek 18

Krajská organizace

1. Krajská organizace ( např. Český kynologický svaz, Středočeská organizace) je pobočným spolkem svazu. Krajskou organizaci založí pro příslušný kraj vždy nejméně tři ZKO na ustavující schůzi krajské organizace. V jednom kraji působí pouze jedna krajská organizace. Návrh na zápis krajské organizace do spolkového rejstříku podává svaz.

2. Krajská organizace samostatně hospodaří se svým majetkem, popř. majetkem, který mu byl svěřen. Svaz je oprávněn rozhodnutím sjezdu omezit právo krajských organizací jednat vlastním jménem. Rozsah omezení zapíše do spolkového rejstříku.

3. Rozsah pravomoci je stanoven rámcově "Organizačním řádem", schváleným předsednictvem svazu.

4. Krajská organizace neprovozuje zpravidla hospodářskou činnost.

5. Finanční zdroje krajské organizace jsou tvořeny odvodem svazu ze zaplacených členských příspěvků, dary a sponzorskými příspěvky.

6. Krajská organizace se ruší, pokud počet v ní sdružených ZKO klesne pod tři ZKO. O zrušení rozhodne krajský výbor. Jestliže tak krajský výbor neučiní ve lhůtě 2 měsíců po té, kdy k poklesu počtu členů došlo, rozhodne o zrušení krajské organizace předsednictvo svazu. Ten, kdo rozhodl o zrušení krajské organizace jmenuje současně likvidátora. Likvidační zůstatek převede likvidátor rovným dílem na ZKO, které v kraji zůstaly činné. Odmítnou-li tyto ZKO přijmout likvidační zůstatek, převede se likvidační zůstatek na svaz.

Článek 19

Orgány krajské organizace

1. Orgány krajské organizace jsou:

a. konference krajské organizace,

b. krajský výbor

c. revizní komise ( popř. revizor ).

2. Krajskou organizaci navenek zastupuje předseda krajského výboru jako statutární zástupce .

Článek 20 10

Konference Krajské organizace

1. Konference krajské organizace (dále jen "konference") se koná podle potřeby, nejméně však jednou za 5 let.

2. Delegáty konference volí ZKO ze svých členů podle klíče, který stanoví krajský výbor ve vazbě na počet členů ZKO.

3. Konference zejména:

a. jedná o zásadních otázkách činnosti členů svazu v kraji

b. stanoví rozsah pravomoci krajského výboru

c. připravuje zásadní návrhy na jednání předsednictva, popř. sjezdu svazu

d. volí delegáty sjezdu svazu

e. volí členy krajského výboru, členem krajského výboru se může stát člen navržený vlastní ZKO příslušného kraje

f. volí revizní orgán krajské organizace

g. schvaluje kandidáty do funkcí v předsednictvu a RK svazu

Článek 21

Krajský výbor

1. Krajský výbor je statutárním orgánem krajské organizace.

2. Funkční období krajského výboru je pětileté.

3. Počet členů krajského výboru a způsob volby stanoví krajská konference.

4. Krajský výbor se schází podle potřeby, zpravidla dvakrát ročně.

5. Krajský výbor volí ze svých členů předsedu krajského výboru. Předseda zastupuje krajskou organizaci navenek samostatně.

6. Krajský výbor svolává jeho předseda. Musí být svolán, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů krajského výboru. Pokud předseda ve stanovené lhůtě krajský výbor nesvolá, mohou tak učinit na náklady krajské organizace sami iniciátoři.

7. Krajský výbor zejména:

a. koordinuje činnost ZKO v kraji, zejména usměrňuje sportovní výcvikovou činnost

b. zajišťuje výběr,školení ( např. rozhodčí, figuranti, kladeči) a delegace rozhodčích II.třídy na akce

c. spolupracuje s Kluby a jejich pobočnými spolky

d. organizačně zajišťuje plnění ustanovení sjezdu a předsednictva ČKS v rámci oblasti.

e. svolává konferenci a připravuje podklady pro její jednání

f. má právo kontrolovat dodržování těchto stanov a dalších závazných dokumentů vydaných orgány svazu ze strany ZKO,

g. vypracovává pro předsednictvo svazu podklady pro jednání orgánů svazu a pro jednání před soudy a jinými veřejnými orgány za ZKO, které sdružuje,

h. rozhoduje o zrušení krajské organizace a jmenování likvidátora.

11

Článek 22

Základní kynologická organizace

1. ZKO jsou základním článkem organizační struktury svazu. ZKO je pobočným spolkem svazu. Členové v ní organizují svoji zájmovou sportovní činnost ve smyslu těchto stanov. ZKO rozhoduje o všech otázkách, týkajících se jejich činnosti, pokud těmito stanovami a rozhodnutím vyšších orgánů není určeno jinak.

2. ZKO se vytvářejí na územním principu, a to usnesením ustavující členské schůze, která přijme tyto stanovy a zvolí orgány ZKO

3. ZKO vzniká zápisem ZKO do spolkového rejstříku. Návrh na zápis ZKO do spolkového resjtříku podává svaz, kterému návrh na zápis předloží krajská organizace dle sídla ZKO do 15 pracovních dnů po založení ZKO.

4. ZKO může být ustavena, má-li alespoň 10 členů.

5. Název ZKO musí obsahovat prvek názvu ČKS a označení vyjadřující specifiku ZKO zpravidla místní označení takto: Český kynologický svaz

ZKO - název - číslo

IČ ........

6. Do dne zápisu nové ZKO do spolkového rejstříku ručí svaz za závazku ZKO. Ode dne zápisu ZKO do spolkového rejstříku svaz za závazku ZKO neručí.

7. ZKO má odvozenou právní subjektivitu od ČKS. ZKO samostatně hospodaří se svým majetkem. Plénum svazu nebo sjezd svazu mohou rozhodnout o omezeném rozsahu práv a povinností ZKO.

8. ZKO může přijmout vlastní předpisy (vnitřní řád ZKO) závazné pro všechny členy ZKO, které nesmí být v rozporu se Stanovami a ostatními vnitřními předpisy svazu.

9. ZKO se ruší:

a. činí-li počet členů méně než 10

b. rozhodnutím členské schůze ZKO

c. rozhodnutím předsednictva svazu

10. Orgán, který rozhoduje o zrušení ZKO, jmenuje likvidátora.

11. Likvidační zůstatek ZKO obdrží příslušný KV ČKS .

12. V případě, že ZKO neuhradila ve stanoveném termínu členské příspěvky do svazu nebo vykazuje-li po dobu nejméně jednoho roku méně než stanovený počet členů (l0), může jí předsednictvo ČKS svým rozhodnutím pozastavit činnost ve svazu. Ve svém rozhodnutí stanoví Předsednictvo současně podmínky, za kterých bude pozastavení zrušeno a své rozhodnutí neprodleně oznámí krajské organizaci.

13. ZKO se účastní prostřednictvím svých zástupců na činnosti krajských orgánů svazu.

12

 

14. ZKO mají povinnost být začleněny v příslušné krajské organizaci. Příslušnost je dána sídlem v příslušném kraji dle státoprávního uspořádání ( výjimka viz článek 8, odst. 6 )

Článek 23

Orgány ZKO

1. Orgány ZKO jsou:

a. členská schůze ZKO

b. výbor ZKO

c. předseda ZKO

d. revizní komise nebo revizor ZKO

Článek 24

Členská schůze ZKO

1. Členská schůze ZKO je nejvyšším orgánem ZKO. Členská schůze je řádná, mimořádná a volební. Volební členská schůze se koná 1x za pět let v období před konáním sjezdu.

2. Členská schůze se schází nejméně jednou do roka. Požádá-li o to nejméně jedna třetina členů ZKO, je výbor ZKO povinen svolat mimořádnou členskou schůzi, a to ve lhůtě do jednoho měsíce. Pokud výbor ZKO ve stanovené lhůtě členskou schůzi nesvolá, mohou tak učinit na náklady ZKO sami iniciátoři s maximální hospodárností.

3. V rámci své působnosti členská schůze:

a. schvaluje plán a výsledky činnosti ZKO a plán a výsledky hospodaření ZKO

b. projednává a schvaluje zprávy o činnosti výboru a revizní komise ZKO a zprávy o hospodaření za uplynulé období

c. volí a odvolává členy výboru a stanoví počet členů výboru

d. volí a odvolává členy revizní komise ZKO a stanoví jejich počet

e. volí delegáty na konferenci krajské organizace

f. rozhoduje o vyloučení člena ZKO,

g. je oprávněna zrušit rozhodnutí výboru ZKO s výjimkou rozhodnutí, která se dotkla práv třetích osob nabytých v dobré víře

h. stanoví výši členských příspěvků řádných i mimořádných

i. schvaluje čestné členy ZKO.

Článek 25

Výbor ZKO

1. Výbor ZKO je statutárním orgánem ZKO . Rozhoduje o všech věcech spojených s činností ZKO, které nejsou těmito stanovami svěřeny do působnosti členské schůze ZKO a kontrolního orgánu ZKO. Výbor ZKO rozhoduje zejména v oblasti hospodaření, odborné, metodické a společenské činnosti, přijímá nové členy, pozastavuje činnost člena, schvaluje hostování.

2. Výbor ZKO je povinen zodpovědně projednávat zprávy a návrhy, kterému ve vztahu k činnosti ZKO písemně předložila revizní komise, zaujmout k nim stanovisko a učinit

13

 

potřebná opatření. Nesouhlasí-li výbor ZKO se závěry revizní komise a nepodaří-li se rozpor vyřešit jednáním, je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi, a to ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne konstatování rozporu.

3. Výbor ZKO je volen členskou schůzí ZKO. Volební členská schůze se koná jako součást předvolební sjezdové kampaně ČKS.

4. Výbor ZKO je nejméně tříčlenný, o jeho počtu rozhoduje členská schůze. Funkční období členů

výboru ZKO je pětileté. Výbor volí ze svého středu předsedu.

5. ZKO zastupuje navenek pověřený člen výboru samostatně.

6. Výbor stanoví výši poplatků z účasti na akcích pořádaných ZKO.

7. Ve své činnosti se výbor řídí těmito stanovami a usneseními členské schůze. Za svoji činnost

odpovídá členské schůzi.

Článek 26

Obecná ustanovení o revizních orgánech

1. V organizační struktuře svazu působí revizní komise svazu, revizní komise krajské

organizace, revizní komise ZKO.

2. Revizní komisi svazu volí sjezd svazu, revizní komisi krajské organizace volí krajská konference,

revizní komisi ZKO volí členská schůze ZKO. Revizní komise svazu je 5ti členná, v kraji

a v ZKO s počtem členů nižším než 30 členů může funkci revizní komise zastávat jeden člen

revizor.

3. Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím ve statutárním orgánu toho organizačního

stupně, na kterém byla revizní komise zvolena.

4. Revizní komise odpovídá za svoji činnost orgánu, který ji zvolil.

5. Revizní komise volí ze svého středu předsedu. Předseda revizní komise popř.jiný, komisí

určený člen, má právo se účastnit jednání příslušného výkonného orgánu, a to s hlasem poradním.

6. Revizní komise je na příslušném organizačním stupni oprávněna kontrolovat veškerou činnost,

zejména plnění přijatých usnesení a hospodaření.

7. Požádá-li o to statutární orgán, je revizní komise povinna provést mimořádnou kontrolu v

požadovaném rozsahu,a to bez zbytečného odkladu.

8. Zjistí-li revizní komise v činnosti či hospodaření nedostatky, je oprávněna navrhnout způsob

nápravy, statutární orgány svazu jsou povinny učinit vhodná opatření, a to ve lhůtě stanovené

revizní komisí.

9. Revizní komise svazu v období mezi sjezdy může být v mimořádných případech, kdy některý

z členů řádně, nebo vůbec nepracuje, doplněna do počtu pěti na nejbližším zasedání Pléna svazu

(viz článek 15, odst. 6 ). 14

Článek 27

Společná ustanovení o funkcionářích orgánů svazu

1. Funkce vykonávané v orgánech svazu jsou zpravidla funkcemi čestnými.

2. O placených funkcích rozhoduje předsednictvo svazu, konference krajské organizace nebo členská schůze ZKO.

3. Členství ve volených orgánech zaniká:

a) uplynutím funkčního období

b) rezignací

c) dohodou o ukončení členství

d) smrtí

e) odvoláním

4. Rezignuje-li člen orgánu na svou funkcí, skončí jeho členství v orgánu uplynutím dvou měsíců po doručení rezignace popř. sdělení rezignace do zápisu z jednání příslušného orgánu svazu, krajské organizace ZKO.

5. Členové volených orgánů, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat na uvolněné místo náhradního člena do doby nejbližšího zasedání příslušného orgánu, který zvolí nového řádného člena orgánu.

6. Kolektivní volené orgány rozhodují ve věcech jim svěřeným ve sboru s výjimkou případů, kdy je působnost jednotlivých členů orgánů rozdělena do konkrétních oblastí.

7. Je-li rozhodnutí kolektivního orgánu přijato, zaznamená se na žádost člena, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Je-li návrh přijat za neúčasti některého z členů orgánu, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí; toto právo je naplněno zpřístupněním zápisu z jednání orgánu.

8. Člen kolektivního orgánu vykonává svou funkci osobně; u právnické osoby fyzickou osobou, která člena-právnickou osobu ve výkonu funkce zastupuje nebo statutárním orgánem.

9. Pro případ neúčasti na jednání statutárního orgánu a pléna svazu může jeho člen zmocnit jiného člena tohoto orgánu, aby za něj na uvedeném jednání hlasoval. Jeden člen může zastupovat nejvýše jednoho člena orgánu. Možnost tohoto zastoupení nelze uplatnít na sjezdu svazu.

Článek 28

Majetkové hodnoty, členské příspěvky

1. Náklady spojené s činností svazu jsou hrazeny z členských příspěvků a z jiných zdrojů.

2. Svaz hospodaří podle vlastního rozpočtu.

3. Členské příspěvky jsou řádné - pravidelné - roční nebo i mimořádné - příležitostné.

15

 

a. výši řádného členského příspěvku stanoví nejvyšší orgán členského subjektu (organizační jednotky) se zřetelem na výši podílu (části) určené k odvodu svazu a ČMKU. Výši úhrady tohoto podílu stanoví plénum svazu. Termín úhrady , 31.12 . předešlého roku

b. výši mimořádného členského příspěvku a termíny jeho splatnosti, podle účelu a potřeby, stanoví v rámci své působnosti sjezd nebo plénum svazu, krajská konference nebo členská schůze příslušného členského subjektu (organizační jednotky).

4. Opatření finanční povahy je oprávněn provádět v souladu se schváleným rozpočtem předseda svazu či nižší organizační složky a pověřený člen předsednictva svazu či nižší organizační složky, listiny finanční povahy podepisují dva členové orgánu.

5. Za účelem zajištění své činnosti může předsednictvo svazu či nižší organizační složky rozhodnout o zřízení nezbytně nutných placených funkcí, zejména o zřízení funkce tajemníka svazu. V tomto případě má tajemník svazu práva pověřených členů předsednictva svazu podle předchozího odstavce.

6. ZKO, ani jeho členové neodpovídají za závazky svazu ani jeho organizačních jednotek. Kolektivní členové neodpovídají za závazky svazu a svaz neodpovídá za závazky kolektivních členů a ZKO.

7. Jednotlivé organizační články a stupně i orgány svazu se mohou zavazovat jen do výše svého jmění.

Článek 29

Zrušení svazu, likvidace zánik svazu

1. O zrušení svazu rozhoduje sjezd, jestliže se tak usnese dvoutřetinová většina všech delegátů s hlasem rozhodujícím. Rozhodnutím o zrušení svazu se zruší i všechny ZKO.

2. Spolu s rozhodnutím o zrušení svazu sjezd rozhodne o jmenování likvidátora svazu a likvidátorů ZKO a o způsobu naložení s likvidačním zůstatkem.

3. Kolektivní členové mají právo po vypořádání všech závazků vůči ČKS ze svazu kdykoli vystoupit.

4. V souladu s ustanoveními občanského zákoníku může o zrušení svazu rozhodnout soud.

5. Likvidace svazu, může být dokončena až po ukončení likvidace všech ZKO a krajských organizací.

6. Svaz zanikne výmazem ze spolkového rejstříku, který lze provést po té, kdy budou ze spolkového rejstříku vymazány všechny ZKO a krajské organizace.

16

Článek 31

Závěrečná ustanovení

1. Ve věcech neupravených těmito stanovami se právní postavení ČKS řídí občanským zákoníkem,

2. Stanovy schváleny VII. sjezdem Českého kynologického svazu v Praze dne 6. 12. 2014

3. Tyto stanovy nahrazují v plném rozsahu stanovy ze dne 5.12.2009.

4. Základní výklad stanov přísluší pouze předsednictvu ČKS.

5. Úpravy, doplňky a změny má právo provádět sjezd. Ve zvlášť odůvodněných případech toto právo přísluší plénu svazu ( viz.čl.15.odst.2.těchto stanov)

Ověřený podpis předsedy: