Výstavní řád F.C.I.

24.11.2011 07:45

 

 

Tato ustanovení doplňují Všeobecná ustanovení FCI výhradně v souvislosti s těmi výstavami čistokrevných psů, na kterých lze zadávat čekatelství na titul "Mezinárodní šampión krásy" ("CACIB") ("Certificat d´Aptitude au Championnat International de Beauté FCI").

Za tyto akce vybírá FCI poplatek, jehož výši stanoví Generální zasedání FCI. Tento poplatek je splatný okamžikem zaslání výstavních výsledků (CACIB / res. CACIB) a výstavních katalogů za každého psa uvedeného v katalogu, a to i v případě, že čekatelství nebylo zadáno.
1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Každý člen federace FCI musí ročně provést nejméně jednu a může provést nejvýše čtyři výstavy CACIB. Na každé 3.000 zápisů štěňat ve svých plemenných knihách v roce, který předchází podání žádosti, lze dodatečně požádat o jednu další výstavu CACIB. Počet zapsaných štěňat generálnímu sekretariátu FCI závazně sděluje příslušný národní kynologický svaz země.
Kynologické národní svazy země na základě vlastní odpovědnosti určují ty výstavy čistokrevných psů, při kterých se smí do soutěže zařadit CACIB.
Vypracování a zveřejnění kalendáře výstav, na kterých je do soutěže zařazen CACIB, je úkolem generálního sekretariátu FCI.
Tyto výstavy, schválené federací FCI, musejí být označeny a nazvány takto :
"Mezinárodní výstavy psů se zadáváním titulu CACIB FCI"
Katalog těchto výstav musí na zdůrazněném místě vykazovat logo FCI a musí nést tento nápis : "Fédération Cynologique Internationale (F.C.I)"
2. PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Žádosti o schválení a přidělení Mezinárodní výstavy psů se zadáváním titulu CACIB je generálnímu sekretariátu FCI nutno podat nejpozději 12 měsíců a nejdříve 4 kalendářní roky před příslušnou výstavou.
3. OMEZENÍ
Ve stejný den a na stejném místě lze pro každé pohlaví a plemeno dle nomenklatury psích plemen FCI zadat pouze jeden CACIB.
V den konání světové nebo sekční výstavy se na příslušném kontinentě nesmí konat žádná výstava CACIB.
Je-li nutno nějakou výstavu odvolat, je pořadatel povinen z části vrátit zaplacené výstavní poplatky.
FCI schvaluje pro stejný den pouze výstavy, jejichž místa konání jsou od sebe vzdálena nejméně 300 km vzdušnou čarou. Nebo: jestliže pořadatel, který žádost podal jako první, souhlasil s druhou výstavou.
Doporučuje se shoda a příslušné rozdělení skupin FCI.
Při výstavě CACIB musejí být všichni psi jednoho plemene posouzeni ve stejný den. Všechna plemena stejné skupiny FCI mají být posouzena ve stejný den. Je-li to z organizačních důvodů nezbytné, lze jednu skupinu rozdělit na dva dny. Soutěž skupiny je nutno provést bezpodmínečně v jeden den, a to se všemi plemeny příslušné skupiny FCI.
Rozhodnutí o povolení výstav CACIB činí generální sekretariát FCI.
4. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ / SCHVÁLENÍ PSŮ
Pořadatelé musejí zaručit, že do katalogu budou přijati pouze psi, jejichž plemenný standard je uznán ze strany FCI a kteří jsou zapsáni v plemenné knize resp. v dodatkovém rejstříku členského státu FCI nebo státu, jenž není k FCI přidružen, avšak FCI uznává plemennou knihu tohoto státu.
Pro všechny výstavy se zadáváním titulu CACIB je povinné rozdělení skupin, jež odpovídá právě platnému rozdělení skupin FCI. Tyto skupiny jsou rozděleny takto:

Skupina 1 Pastevečtí a honáčtí psi kromě švýcarských salašnických psů
Skupina 2 Pinčové a knírači, molossové a švýcarští salašničtí psi
Skupina 3 Teriéři
Skupina 4 Jezevčíci
Skupina 5 Špicové a primitivní plemena
Skupina 6 Honiči, barváři a příbuzná plemena
Skupina 7 Ohaři
Skupina 8 Retrívři, slídiči a vodní psi
Skupina 9 Společenští a doprovodní psi
Skupina 10 Chrti

Výstavní výbory mají u všech výstav s nízkým počtem přihlášených jedinců možnost shrnout v soutěži skupin různé skupiny. Toto neplatí pro světové a sekční výstavy.
U všech výstav by měl být v propozicích a v katalogu vedle názvu plemene v příslušném jazyce země uveden rovněž název ze země původu plemene, jakož i název v jednom ze čtyř oficiálních jazyků FCI.
V katalogu se smí zveřejňovat pouze tituly mezinárodního šampióna a národního šampióna, které byly již potvrzené, a oficiální tituly ze světových a sekčních výstav FCI (světový vítěz, světový vítěz mladých, vítěz sekční výstavy, vítěz mladých ze sekční výstavy).
Z výstav jsou vyloučeni nemocní a chromí psi, jakož i psi, kteří vykazují nějakou deformaci či atrofii varlat, a feny, které jsou zjevně březí, kojí nebo jsou v doprovodu svých štěňat.
Psy, kteří nejsou uvedení v katalogu, nelze posuzovat, ledaže k tomu pořadatel udělil souhlas (chyby při přijetí a/nebo zpracování přihlášky).
Kupírované psy je nutno k výstavě připustit podle zákonných ustanovení jejich domovské země. Posuzování kupírovaných a nekupírovaných psů se musí v tomto případě provádět bez znevýhodnění, výhradně podle platného standardu plemene.
Mikročipy (norma ISO) a tetování se pro označování psů připouští ve stejném měřítku. Nemá-li příslušná země k dispozici vhodné čtecí přístroje, musí si vystavovatel příslušný čtecí přístroj přivézt s sebou.
5. TŘÍDY
Dvojí přihlášení a dodatečné přihlášení po uzávěrce se nepovoluje. Dodatečné prezentace nebo soutěže, které jsou pro danou zemi typické, jsou povoleny v rámci programu výstavy na stejném výstavním pozemku.
Na výstavách CACIB, schválených federací FCI, se povolují pouze následující třídy:

a. Třídy, ve kterých lze zadat CACIB:
- mezitřída (od 15 do 24 měsíců / fakultativně)
- třída otevřená (od 15 měsíců / povinně)
- třída pracovní (od 15 měsíců / povinně)
- třída šampiónů (od 15 měsíců / povinně)

Třída pracovní
Pro přihlášení do třídy pracovní je nutno k přihlášce přiložit kopii formuláře, který FCI předepisuje a který obsahuje potřebné potvrzení příslušného národního svazu, na jehož území má majitel a/nebo vlastník trvalý pobyt, a ve kterém je uvedeno, jaké zkoušky se pes s úspěšným výsledkem zúčastnil. Přitom je třeba dbát na to, aby byl výsledek platný pro přihlášení do této třídy podle ustanovení FCI.

Třída šampiónů
Pro přihlášení do třídy šampiónů musí být do dne oficiální uzávěrky potvrzen jeden z níže uvedených titulů, a kopii dokladu o tomto potvrzení je nutno přiložit k přihlášce:

mezinárodní šampión krásy FCI
národní šampión (tento titul musí být získán včlenské zemi FCI na základě nejméně dvou čekatelství)
národní tituly nečlenských zemí FCI lze uznat

b. Třídy, ve kterých nelze zadat CACIB:
- třída dorostu (od 6 do 9 měsíců / fakultativně)
- třída mladých (od 9 do 18 měsíců / povinně)
- třída veteránů (nad 8 let / fakultativně)

Rozhodujícím dnem věkového zařazení je den před uspořádáním akce.
6. ZNÁMKY A UMÍSTĚNÍ
Známky zadané rozhodčími musejí odpovídat následujícím definicím:

Známku VÝBORNÝ lze zadat pouze psovi, který se značně blíží ideálnímu standardu plemene, je předváděn ve výborném stavu, vykazuje vyrovnanou, harmonickou povahu, je velice kvalitní a má vynikající držení. Jeho převažující vlastnosti mohou dáti zapomenout na malé nedokonalosti vzhledem k jeho plemeni, jedinec však musí mít typické znaky svého pohlaví.

Známka VELMI DOBRÝ se zadává pouze psovi, který má typické znaky svého plemene, je vyrovnaných proporcí a v dobrém stavu. Jedinci jsou prominuty některé odpustitelné vady, nikoli však vady morfologické. Tento predikát lze propůjčit pouze kvalitnímu psovi.

Známka DOBRÝ se uděluje psovi, který má hlavní znaky plemene, avšak vykazuje vady - pod podmínkou, že tyto vady nejsou skryté.

Známku DOSTATEČNÝ obdrží pes, který dostatečně odpovídá svému plemeni, aniž vlastní všeobecně známé vlastnosti tohoto plemene nebo jehož tělesný stav vykazuje velké množství nedostatků.

Známku DISKVALIFIKOVÁN obdrží pes, která neodpovídá typu popsanému standardem, vykazuje jednoznačně nestandardní chování nebo je agresivní, trpí vadou varlat, chybí mu značný počet zubů nebo má anomálii čelisti, má nesprávnou barvu a/nebo vykazuje vadu srsti, nebo jsou na něm jednoznačně patrné známky albinismu. Tato známka se dále přiznává psovi, který natolik málo odpovídá jednotlivému plemennému znaku, že je poškozeno zdraví psa. Touto známkou je nutno také ocenit psa, který má vadu, jež je dle standardu, který pro něho platí, stanovena jako vylučující.

Známku NEPOSOUZEN získají psi, kterým nelze přiznat žádnou z výše uvedených známek. Jednalo by se například o případ, kdy pes neběhá, stále vyskakuje na vystavovatele nebo se neustále snaží vyběhnout z kruhu, takže nelze posoudit chůzi a pohyb psa, nebo jestliže se pes neustále vyhýbá rozhodčímu, takže není možné provést kontrolu skusu, stavby těla, srsti, ocasu nebo varlat, nebo jestliže lze na předváděném psovi nalézt stopy zásahů či ošetření, které mohou naznačit pokus o podvod. Totéž platí, pokud má rozhodčí odůvodněné podezření, že na psovi byl proveden operativní zákrok, který zakrývá původní rys (např. korektura víčka, ucha, ocasu), nebo pokud rozhodčí zjistí nález, jenž je pro něho nesporný. Důvod pro hodnocení "neposouzen" je nutno zapsat do posudku rozhodčího.

Čtyři nejlepší psi každé třídy získají pořadí, jestliže obdrželi minimálně známku "VELMI DOBRÝ".
7. ZADÁVÁNÍ TITULŮ A ČEKATELSTVÍ
Na titul CACIB lze navrhnout pouze psy, kteří byli hodnoceni známkou "VÝBORNÝ 1". CACIB lze zadat pouze tehdy, jestliže je pes ohodnocen jako zcela výtečný. Zadání tohoto titulu není na ocenění "VÝBORNÝ 1" automaticky vázáno.
Titul Rezervní CACIB lze zadat druhému nejlepšímu psovi, který byl ohodnocen známkou "VÝBORNÝ".
Rozhodčí zadává titul CACIB a Rezervní CACIB na základě kvality předváděných psů, aniž by musel kontrolovat, zda tito psi splňují předpoklady věku a/nebo zápisu do uznané plemenné knihy.
Zadávání všech čekatelství - i titulu CACIB - provádí jeden rozhodčí pro jedno pohlaví a plemeno. Rozhodčího je nutno jmenovat předem.
Veškeré skupinové soutěže (nejlepší pes skupiny - BIG, nejlepší pes výstavy - BIS, Chovatelská skupina, Nejlepší odchov, Nejhezčí pár, Nejlepší veterán, Junior Handling) smějí být stejně jako Vítěz plemene - BOB - posouzeny pouze jedním jediným rozhodčím. Tyto rozhodčí je nutno jmenovat předem.
Pro tyto účely je možno určit a použít pouze ty rozhodčí, kteří byli pro tuto činnost svou příslušnou organizací schváleni a jimž bylo ze strany jejich svazu uděleno příslušné písemné povolení.
Univerzální rozhodčí z členských států federace FCI mohou posuzovat všechna plemena, všechny soutěže včetně soutěží skupin - BIG - jakož i Best in Show - BIS - bez jinak nezbytného povolení od svého příslušného národního svazu FCI.
Skupinoví rozhodčí z členských států federace FCI mohou bez jinak nezbytného povolení od svého příslušného národního svazu FCI posuzovat všechny psy všech plemen, jakož i skupinové soutěže (BIG) těch skupin, pro které byli schváleni.
8. POTVRZENÍ TITULU CACIB
Návrhy na CACIB potvrdí příslušní rozhodčí. Přiznání tohoto čekatelství provádí FCI.
Úkolem FCI je zkontrolovat, zda navržení psi splňují předepsané podmínky pro potvrzení titulu CACIB.
Karty předané vystavovatelům slouží jako doklad toho, že příslušný pes byl navržen na zadání titulu CACIB. Na těchto kartách je uveden nápis: "S výhradou potvrzení ze strany FCI."
Generální sekretariát musí pečlivě prověřit, zda byl CACIB zadán řádně. Výstavní výbory jsou povinny nejpozději do tří měsíců od výstavy zaslat vždy dva výtisky katalogu a seznamu psů navržených na titul CACIB a Rezervní CACIB.
Tento seznam musí obsahovat následující údaje:
Katalogové číslo, jméno psa, plemennou knihu a číslo zápisu do plemenné knihy, pohlaví, plemeno a varietu, datum narození, jméno majitele a jméno rozhodčího.
Plemena se uvádějí pod označením, které je platné v příslušné zemi původu. Za ním následuje název plemene, běžný v zemi konání výstavy.
Psy a feny je nutno zapisovat zvlášť. Číslování musí začínat číslem 1 a pokračovat bez přerušení.
V případě, že pes není uveden na seznamu CACIB (např. proto, že se na něho zapomnělo), lze navrhovací kartu jako doklad uznat tehdy, jestliže na seznamu není uveden žádný jiný pes stejného plemene a stejného pohlaví.
9. ROZHODČÍ
O zadání známek, umístění a titulu CACIB má právo rozhodovat pouze nominovaný rozhodčí, který je povinen tuto činnost provádět bez cizí pomoci a/nebo vměšování jiných osob. Jako organizační podpora je rozhodčímu k dispozici zapisovatel a/nebo pomocník v kruhu, v případě nutnosti také tlumočník. Prvně jmenovaní pomocníci by měli ovládat jazyk FCI, který si rozhodčí přál.
Posuzování a oceňování smějí provádět pouze rozhodčí, kteří jsou pro příslušné plemeno schváleni svou příslušnou národní organizací. Rozhodčí jsou přitom povinni posuzovat výhradně podle právě platného standardu FCI.
Rozhodčí může vykonávat činnost v zahraničí jedině tehdy, jestliže byl svou příslušnou národní kynologickou organizací pro dané plemeno (plemena) a/nebo závěrečné soutěže v čestném kruhu písemně pověřen.
Rozhodčí ze zemí, které nejsou členy FCI, mohou činnost na výstavách FCI vykonávat pouze v případě, jestliže je národní organizace, ke které patří, k federaci FCI připojena na základě smlouvy nebo individuální dohody. Tito rozhodčí mohou činnost na výstavách FCI vykonávat za předpokladu, že je jejich jméno uvedeno na oficiálním seznamu jejich národní kynologické organizace.
Dále platí:
a. Všichni rozhodčí ze zemí, které nejsou členem FCI, musejí v případě, že jsou pozváni na posuzování výstavy FCI, vyplnit dotazník vydaný a předepsaný federací FCI. Tento dotazník je nutno rozhodčím zaslat včas. Dotazník je třeba za účelem schválení zaslat podepsaný zpět.
b. Úkolem národní organizace země, která zamýšlí pro posuzování použít rozhodčího z nečlenské země FCI, je zkontrolovat správnost informací uvedených v dotazníku.
c. Rozhodčí ze zemí, které nejsou členy FCI, jsou povinni se při vykonávání své činnosti na výstavách, jejichž pořádání zadala federace FCI, neomezeně držet plemenných standardů FCI. Standardy FCI musí rozhodčím pro plemena, která mají tito rozhodčí posuzovat, zaslat pořadatel, jenž je pozval.
d. Rozhodčí ze zemí, které nejsou členy FCI, a rozhodčí z přidružených členských zemí smějí posuzovat pouze plemena uznaná jejich národním svazem.
e. Rozhodčí ze zemí, které nejsou členy FCI, musejí být předem pokud možno co nejpřesněji seznámeni s výstavními propozicemi FCI, jakož i s ostatními důležitými procesními otázkami a příslušnými řády. Národní organizace země, ve které se výstava koná, je povinna tyto informace příslušnému rozhodčímu včas předem předat.

POZVÁNÍ ROZHODČÍHO
a. Organizátoři výstavy musejí rozhodčího pozvat písemně. Rozhodčí je povinen přijetí resp. odmítnutí pozvání písemně potvrdit. Rozhodčí má vždy plnit své závazky rozhodčího, pokud mu v tom nebrání vážné důvody.
b. Nemůže-li rozhodčí svůj stanovený závazek z vážných důvodů dodržet, je povinen organizátora výstavy o této skutečnosti bezprostředně informovat telefonicky, faxem, telexem či prostřednictvím telegramu. Anulování je nutno potvrdit písemně.
c. Organizátor je vůči příslušnému rozhodčímu stejným způsobem vázán na dodržení svého pozvání. Zrušení pozvání je možné pouze v případě zásahu vyšší moci, nebo po dohodě s rozhodčím.
d. Pokud je pořadatel nucen výstavu zrušit, je povinen rozhodčímu nahradit náklady, které mu vznikly. Jestliže se rozhodčí z jakéhokoli důvodu rozhodne, že svou povinnost k posuzování nedodrží, hradí tento rozhodčí sám náklady, které již případně vznikly. Rozhodčím se proto doporučuje, aby spolu se svou rezervací uzavřeli pojištění pro odstoupení od cesty.
e. Pořadatel a rozhodčí musejí uzavřít dohodu odpovídající vzoru FCI.
f. Rozhodčí nesmí na den výstavy, ve kterém je na této výstavě činný jako rozhodčí, přihlásit psa, jehož je majitelem. Totéž platí pro partnera, přímého člena jeho rodiny a pro osoby, se kterými rozhodčí žije ve společné domácnosti.
Rozhodčí nesmí v den, při kterém je činný jako rozhodčí, předvádět žádného psa. Partneři, přímí členové rodiny nebo osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti, mohou vystavovat a předvádět psy plemene (plemen), které rozhodčí v daný den neposuzuje.
Rozhodčí smí při výstavách CACIB, při kterých není činný jako rozhodčí, předvádět pouze psy, které odchoval nebo kterých je majitelem či spolumajitelem. Totéž platí pro jeho partnera, přímého člena jeho rodiny i osoby, se kterými žije ve společné domácnosti.
Rozhodčí nesmí posuzovat psa, který mu patřil v době šesti měsíců před příslušnou výstavou nebo kterého byl spolumajitelem, kterého vychoval, zprostředkoval či prodal. Totéž platí pro jeho partnera nebo přímého člena jeho rodiny.

PRÁVA ROZHODČÍCH
a. Rozhodčí musí být v přiměřené době předem informován o plemenech a počtu psů, které má posuzovat. Je úkolem pořadatele, aby rozhodčímu předem písemně sdělil tyto informace i místo a dobu plánované porady rozhodčích.
b. Rozhodčí má právo uzavírat s pořadateli výstav soukromá ujednání, která se mohou lišit od níže uvedených povinností pořadatelů. Pokud však taková soukromá ujednání uzavřena nebyla, je třeba očekávat, že níže uvedené povinnosti budou dodrženy.
Nároky rozhodčích, kteří cestují na mezinárodní výstavy FCI mimo svou vlastní zemi, jsou upraveny takto:
a. Organizátoři výstavy nebo svaz, který pozvání posílá, jsou povinni se na základě předchozí dohody o rozhodčího starat na své náklady od okamžiku jeho příjezdu do země, ve které bude rozhodčí posuzovat, do okamžiku jeho odjezdu. Jedná se většinou o den před plánovanou výstavou a den po výstavě.
b. Rozhodčí musí od pořadatele, jenž ho pozval, dostat v každém případě ubytování první kategorie a pravidelnou stravu, jakož i minimální částku 1000 BEF = 25 EURO na den (jako kapesné).
c. Rozhodčímu by mělo být nabídnuto, že mu budou všechny běžné cestovní výlohy, které mu vzniknou, uhrazeny okamžitě při jeho příjezdu resp. předem (v souladu s předem uzavřenou dohodou).
d. Pojištění zákonné odpovědnosti musí být uzavřeno ze strany organizátora výstavy.
e. Náhrada nákladů na veřejné dopravní prostředky se rozhodčím vypočítává na základě tarifu APEX nebo podle jiných snížených zvláštních tarifů. Náhradu za použití letadla lze dle výše uvedeného ustanovení provést pouze v případě, že je vzdálenost větší než 300 km (jedna cesta) nebo že je letadlo levnější než ostatní dopravní prostředky.
Rozhodčím a pořadatelům výstavy se doporučuje, aby finanční ujednání a ostatní dohody uzavřeli písemně předem. Tyto dohody musejí obě strany dodržet.

POVINNOSTI POŘADATELE
Rozhodčímu
- je zakázáno nahlížet do katalogu před ukončením posuzovatelské činnosti. Žádný organizátor nesmí v této souvislosti rozhodčímu předem poskytnout katalog;
- je nutno zakázat kouření ve výstavním kruhu během posuzování;
- je nutno zakázat, aby si k sobě bral do výstavního kruhu alkoholické nápoje;
- je zakázáno přijet na výstavu v doprovodu vystavovatele, jehož psy má rozhodčí hodnotit. Pořadatel v této souvislosti nesmí před posuzováním pověřit žádného vystavovatele doprovázením rozhodčího;
- je zakázáno před výstavou bydlet u vystavovatele nebo na náklady vystavovatele, jehož psy má rozhodčí posuzovat. Bydlení u vystavovatele, jehož psy měl rozhodčí posuzovat, je rozhodčímu povoleno pouze v případě, že byla tato věc dojednána až po skončení výstavy. Totéž platí přiměřeně pro soukromá setkání s vystavovateli;
- by nemělo být k posuzování přiděleno více než zhruba 20 psů za hodinu při celkovém počtu max. 80 psů za jeden den, pokud národní organizace vyžaduje pro každého psa individuální posudek. Rozhodčí by neměl posuzovat více než 150 psů v jednom dni, jestliže se takový posudek nevyžaduje. Po předchozí dohodě mezi rozhodčím a národní organizací lze tyto počty mírně snížit, či zvýšit. Je-li pro posuzování plánováno 80 psů s posudkem resp. 150 psů nebo více bez posudku, je nutno rozhodčího příslušným způsobem informovat a vyžádat si jeho souhlas k tomu, zda je ochoten takový počet psů posoudit;
- Rozhodčí je, pokud se týče jeho činnosti, vedoucí osobou v kruhu. Za organizaci je odpovědný vedoucí kruhu, veškerá jednání však je možno provádět pouze se souhlasem rozhodčího.
- Posuzování malých psů v postoji se má v zásadě provádět na stole. Stůl musí poskytnout pořadatelé.
10. POMOCNÍCI V KRUHU
Rozhodčímu má být při jeho práci v kruhu neustále k dispozici pomocník a/nebo zapisovatel, kterého musí poskytnout pořadatel výstavy.
Tento pomocník by měl plynule ovládat jazyk, který rozhodčí upřednostňuje - mělo by se přitom jednat o jeden ze čtyř oficiálních jazyků FCI.
Pomocník musí mít dobré znalosti výstavních ustanovení FCI, jakož i oficiálních výstavních předpisů země, ve které se výstava koná.
Pomocník by měl rozhodčímu asistovat při těchto činnostech:
- shromáždění tříd,
- zjištění nepřítomných v každé třídě,
- sdělit rozhodčímu každou změnu psovodů nebo každou nesrovnalost v zápisu,
- v případě žádosti zapsat posudek podle diktátu rozhodčího v jazyce, který rozhodčí požaduje (viz výše),
- zajistit veškerý písemný styk a nezávadné zadávání čekatelství,
- řídit se všemi pokyny rozhodčího.
11. PROTESTY
Rozhodnutí rozhodčího ohledně známky psa, jeho umístění a zadání titulu a čekatelství na titul je konečné a nenapadnutelné.
Písemně lze neprodleně podat pouze formální výhrady vůči provádění výstavy a zadávání titulů a čekatelství na titul, a to při složení peněžní jistiny. Prokáže-li se výhrada jako neodůvodněná, propadá jistina ve prospěch pořadatele.
12. TRESTY
Porušení tohoto řádu lze postihnout prostřednictvím disciplinárních opatření. FCI má právo příslušnému pořadateli na jeden rok nebo na několik let zakázat povolení zadávat CACIB. Rozhodnutí o tom činí představenstvo FCI po ústním nebo písemném vyslyšení příslušného pořadatele. O případném protestu proti výměře trestu ze strany představenstva FCI rozhoduje generální zasedání FCI v poslední instanci.
13. ZÁKAZ VÝSTAV
Všichni členové a všichni partneři FCI jsou povinni zveřejnit v souladu s právními ustanoveními příslušné země seznam psů a/nebo vystavovatelů postižených zákazem výstav.
Všichni pořadatelé jsou tímto zákazem vázáni.
14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Každý pořadatel výstavy CACIB je povinen dodržovat zákony, ustanovení a nařízení své země.
Představenstvo FCI má v naléhavých případech - zejména při neplatnosti částí tohoto řádu - právo tento řád na vlastní odpovědnost změnit a zajistit tak právní platnost akcí podle ustanovení FCI.
Neplatnost částí tohoto řádu nemá za následek neplatnost řádu jako celku.
 
Tento řád byl přijat u příležitosti zasedání předsednictva FCI v Mexiku v červnu 1999 a vstupuje v platnost dne 1. ledna 2000.

Změny zapsané tučným písmem byly předsednictvem schváleny v Madridu v listopadu 2001.

Verze v anglickém jazyce představuje autentické znění.
 
DODATEK
k
VÝSTAVNÍMU ŘÁDU
federace FCI
Doplňující předpisy FCI pro
provádění sekčních a světových výstav
PREAMBULE
Jednou za rok je na mezinárodní výstavě, kterou určilo generální zasedání FCI, povoleno zadat pro všechna plemena uznaná federací FCI titul "Světový vítěz".
Jednou za rok je na speciální (plemenné) výstavě, kterou určuje každá sekce, povoleno zadat pro všechna plemena uznaná federací FCI titul "Vítěz sekce ... "
Pro titul Světový vítěz a Vítěz sekce... neexistuje rezervní čekatelství.
Světové a sekční výstavy mohou pořádat pouze členové federace FCI.
Pro tyto výstavy platí výstavní řád FCI ve svém právě platném znění.
V den, ve kterém se koná světová nebo sekční výstava, je na kontinentě, na němž se světová nebo sekční výstava koná, zakázáno pořádat jinou speciální (plemennou) výstavu se zadáváním titulu CACIB. Nezávisle na sekci, ve které se tyto akce konají, musí mezi světovou výstavou a sekční výstavou uplynout nejméně šest týdnů.
V rámci jedné sekce musí být mezi světovou a sekční výstavou časový odstup tří měsíců. Ochrana termínu světové výstavy má přednost.
Výstavní poplatky na světovou a sekční výstavu musejí být pro všechny vystavovatele stejné. Pro členy organizujícího národního svazu mohou platit zvláštní podmínky.
1. USTANOVENÍ
Titul "Světový vítěz" nebo "Sekční vítěz" obdrží pes a fena, kteří jsou navrženi na CACIB (viz podmínky zadávání, uvedené ve Výstavním řádu FCI). Zadání těchto titulů nezávisí na počtu přihlášených psů příslušného plemene.
Titul "Světový vítěz mladých" nebo "Sekční vítěz mladých" obdrží nejlepší pes a nejlepší fena, pokud obdrželi známku "VÝBORNÝ".
Do soutěže o vítěze plemene (BOB) nastupují pes a fena, kteří byli navrženi na CACIB, a nejlepší pes a nejlepší fena ze třídy mladých, kteří obdrželi známku "VÝBORNÝ".
Výše uvedené tituly a titul BOB zadává jeden samostatný rozhodčí, kterého je nutno jmenovat předem.
Všichni psi musejí být posouzeni podle Výstavního řádu FCI. Posudek rozhodčího je povinný. Posudek je nutno sepsat v jednom z oficiálních jazyků FCI. Pořadatel výstavy přitom sám určuje formu posudku.
Pro světové a sekční výstavy je povinné rozdělení skupin podle platné nomenklatury FCI pro plemena psů. Jednotlivé skupiny mají být celé posouzené v jeden den.
Soutěž o nejlepšího psa dne výstavy se pořádat nesmí. Všichni vítězové skupin nastupují v poslední den výstavy do soutěže "Nejlepší pes výstavy" - BIS.
Pořadatel by měl během každé světové výstavy uspořádat také světovou soutěž v poslušnosti (Obedience).
2. VÝSTAVNÍ PROSTORY A KRUHY
Světové a sekční výstavy je nutno provádět na výstavišti, které je pro akce takového druhu vhodné.
Každý jednotlivý kruh musí být tak velký, aby bylo psy možno hodnotit v postoji. Psi však musejí mít také možnost v kruhu bez omezení běhat. Velikost kruhu musí být úměrná velikosti a množství psů.
Pořadatelé světové a sekční výstavy musejí zajistit čestný kruh, který je dostatečně prostorný na to, aby v něm bylo možné posoudit všechny psy podle skupin FCI.
Pořadatelé musejí usnadnit přítomnost vystavovatelů u čestného kruhu.
Pořádají-li se při výstavě vedlejší akce, nesmějí tyto činnosti narušit hladký průběh výstavy.
Při výstavách pořádaných pod širým nebem musí pořadatel zajistit dostatečnou ochranu proti nepříznivému počasí.
3. ROZHODČÍ
Rozhodčí, kteří se mají zúčastnit světové nebo sekční výstavy, musejí mít obzvláště velké zkušenosti s plemeny, která mají posuzovat, z velkých a významných výstav FCI. Tyto zkušenosti je nutno doložit.
Soutěže skupin a BIS posuzuje jeden samostatný rozhodčí, který musí být pro tento účel schválen.
Pouze univerzální rozhodčí z členských svazů federace FCI jsou na světových a sekčních výstavách oprávněni posuzovat soutěž BIS; v soutěži skupin BOG může skupinu posoudit pouze skupinový rozhodčí, který byl pro tuto skupinu schválen, nebo univerzální rozhodčí.
Pro světovou a sekční výstavu je nutno sestavit vyvážené mezinárodní grémium rozhodčích. Na světovou výstavu by měl být pozván nejméně jeden rozhodčí z každé sekce FCI. V omezeném množství lze použít i kvalifikované rozhodčí ze zemí, které nepatří k FCI.
V propozicích ke světové a sekční výstavě musejí být plemena příslušnému rozhodčímu přiřazena tak, aby bylo možné rozhodčího pro dané plemeno zřetelně poznat.
Při světových a sekčních výstavách musejí rozhodčího jmenovat a zavázat národní kynologické zemské organizace.
4. DELEGÁT FCI

a) Předsednictvo FCI jmenuje pro každou světovou výstavu jednu osobu jako "oficiálního delegáta FCI". Pro sekční výstavy navrhne příslušná sekce předsednictvu "oficiálního delegáta" ke konečnému schválení.

b) Delegát FCI má tyto pravomoci:
1. pomáhat a radit pořadateli během přípravy výstavy
2. zajistit, aby národní kynologická organizace hostitelské země dodržovala všechna pravidla a zvláštní ustanovení FCI a aby byla tato pravidla a ustanovení FCI během výstavy řádně uplatňována
3. zaznamenávat všechny stížnosti, které budou vyjádřeny během výstavy a které spočívají v porušení pravidel a zvláštních ustanovení FCI
4. informovat předsednictvo FCI prostřednictvím obsáhlé písemné zprávy o událostech a předávat mu příslušné stížnosti a v případě nutnosti podporovat předsednictvo FCI při řešení těchto záležitostí

c) Je-li delegát FCI zároveň členem předsednictva FCI, bude FCI zastupovat na speciální (plemenné) výstavě, pokud nebude v oficiální funkci přítomen prezident nebo viceprezident.

d) Veškeré cestovní výlohy delegáta FCI a náklady na ubytování a stravu musí nést příslušná národní kynologická organizace země.

Tento řád byl schválen u příležitosti zasedání předsednictva FCI v Mexiku v červnu 1999 a vstupuje v platnost dne 1. ledna 2000.
Změny uvedené tučným písmem představenstvo schválilo v Madridu, v listopadu 2001.
Verze v anglickém jazyce představuje autentické znění.