6.6.2017

Dodatek č. 1 k vnitřnímu řádu ZKO Litvínov.doc (42496)

Vnitřní řád

Vnitřní řád Českého kynologického pobočného spolku ZKO Litvínov-266

s platností od 11. 12. 2015

 

Schválen na členské schůzi 11. 12. 2015                                               Zpracovala Bc. Jana Mikulová

 

Článek 1

Základní ustanovení

 1. Název pobočného spolku: Český kynologický svaz ZKO Litvínov 266
 2. Sídlo: Důl Pavel, č.p. 1735, 436 01 Litvínov
 3. Působnost : Česká republika
 4. IČ: 75079429
 5. Vnitřní řád vychází ze stanov Českého kynologického svazu. z. s.

 

Článek 2

Účel

Účelem ZKO Litvínov 266  dále jen ZKO  je zabezpečovat a provádět kynologickou činnost.

Tato činnost musí být prováděna v souladu s cíli a posláními FCI a zákony platnými v ČR.

Zahrnuje zejména sportovní výcvik psů, jejich organizování, řízení, provádění akcí, financování, hospodaření, evidenci, zajišťování reprezentace, jakož i propagaci činností.

 

Článek 3

ZKO

 1. ZKO je základním článkem organizační struktury svazu.
 2. ZKO může být ustanovena, má-li alespoň 10 členů
 3. ZKO má odvozenou právní subjektivitu od ČKS. ZKO hospodaří se svým majetkem a jedná svým jménem ve věcech samostatně.
 4. ZKO může přijmout vlastní předpisy (vnitřní řád ZKO) závazné pro všechny členy ZKO, které nesmí být v rozporu se stanovami a ostatními vnitřními předpisy svazu.
 5. ZKO se účastní prostřednictvím svých zástupců na činnosti krajských orgánů svazu.

 

Článek 4

Orgány ZKO

 

 1. Členská schůze ZKO
 2. Výbor ZKO
 3. Revizní komise nebo revizor ZKO

 

Článek 5

Rozhodování orgánů ZKO

 1. Orgány ZKO jsou schopny se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina členů.

Rozhodnutí je přijato, vysloví-li souhlas nadpoloviční většina přítomných členů.

Nesejde-li se usnášeníschopná většina členů ZKO, ukončí předsedající zasedání a po 30 minutách zahájí jednání náhradního zasedání, které je usnášeníschopné nadpoloviční většinou přítomných. Náhradní zasedání může jednat pouze o věcech, které byli oznámeny jako součást programu rozeslaného pozvánkou.

 1. Způsob hlasování určí na svém zasedání příslušný orgán, jde-li o volbu výkonných orgánů na všech stupních, musí být hlasování tajné.
 2. Kooptace členů může dosáhnout maximálně 1/3 z počtu volených členů těchto orgánů.
 3. Pro neplnění povinností v průběhu volebního období mohou odvolání z funkce provádět: Členská schůze ZKO

Článek 6

Členská schůze ZKO

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem ZKO. Členská schůze ZKO je řádná, mimořádná a volební. Volební členská schůze ZKO se koná 1x za pět let v období před konáním sjezdu svazu.
 2. Členská schůze se schází nejméně jednou do roka. Požádá-li o to nejméně jedna třetina členů ZKO , je výbor povinen svolat mimořádnou členskou schůzi ZKO, a to ve lhůtě do jednoho měsíce.
 3. V rámci své působnosti členská schůze ZKO:
  1. Schvaluje plán a výsledky činnosti ZKO a plán a výsledky hospodaření ZKO
  2. Projednává a schvaluje zprávy o činnosti výboru ZKO  a revizní komise ZKO a zprávy o hospodaření ZKO za uplynulé období
  3. Volí a odvolává členy výboru ZKO a stanoví počet členů výboru ZKO
  4. Volí a odvolává členy revizní komise ZKO a stanoví jejich počet
  5. Volí delegáty na konferenci krajské organizace
  6. Rozhoduje o vyloučení člena ZKO
  7. Je oprávněna zrušit rozhodnutí výboru ZKO s výjimkou rozhodnutí, která se dotkla práv třetích osob nabytých v dobré víře
  8. Stanoví výši členských příspěvků řádných i mimořádných
  9. Schvaluje čestné členy ZKO
  10. Schvaluje vlastní předpisy (Vnitřní řád ZKO)
  11. Rozhoduje o zrušení ZKO

 

               Článek 7

Výbor ZKO

 1. Výbor ZKO je statutárním orgánem ZKO. Rozhoduje o všech věcech spojených s činností ZKO, které nejsou těmito stanovami svěřeny do působnosti členské schůze ZKO spojených s činností ZKO, které nejsou těmito stanovami svěřeny do působnosti členské schůze ZKO kontrolního orgánu ZKO. Výbor ZKO rozhoduje zejména v oblasti hospodaření, odborné, metodické a společenské činnosti, přijímá nové členy, pozastavuje činnost člena, schvaluje hostování.
 2. Výbor ZKO  je povinen zodpovědně projednávat zprávy a návrhy, které mu ve vztahu k činnosti ZKO  písemně předložila revizní komise ZKO, zaujmout k nim stanovisko a učinit potřebná opatření. Nesouhlasí-li výbor ZKO  se závěry revizní komise ZKO a nepodaří-li se rozpor vyřešit jednáním, je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi ZKO, a to ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne konstatování rozporu.
 3. Výbor je volen členskou schůzí ZKO viz. Volební řád ZKO Litvínov (přiložen v příloze)
 4. Výbor ZKO stanoví výši finanční úhrady účastníků na akcích pořádaných ZKO.
 5. Ve své činnosti se výbor řídí stanovami a usneseními členské schůze ZKO. Za svoji činnost odpovídá členské schůzi ZKO.

 

Článek 8

Členství v ZKO Litvínov 266

 1. Příjem členů
 1. Řádným členem se může stát fyzická osoba, která souhlasí s posláním ZKO, stanovami ČKS a tímto vnitřním řádem a souhlasí s evidencí a používáním osobních údajů v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů.
 2. Osoby, které nenabyli zletilosti, se mohou stát členy ZKO pouze s předchozím souhlasem zákonného zástupce.
 3. O přijetí člena rozhoduje výbor na základě písemné přihlášky a splnění podmínek čekatele.
 1. Čestné členství
 1. Za mimořádné zásluhy může být uděleno čestné členství v ZKO. Čestný člen má stejná práva, jako řádný člen, avšak je osvobozen od členských poplatků ZKO a plnění brigád.
 1. Hostování
 1. O povolení hostování rozhoduje výbor.
 2. Hostující člen nemá práva řádného člena v ZKO, v níž hostuje (nemůže hlasovat, volit, být volen, apod.)
 1. Čekatelství
 1. Zájemce o řádné členství podá vyplněnou přihlášku, uhradí čekatelský příspěvek.
 2. Čekatel má povinnost odpracovat 12 brigádnických hodin a má právo aktivně se zapojovat do výcviku a chodu ZKO.
 3. O přijetí za řádného člena rozhoduje výbor ZKO po uplynutí cca jednoho roku působení čekatele v ZKO a to podle plnění povinností viz. vnitřní řád ZKO
 1. Ukončení členství
 1. Úmrtím člena
 2. Písemným prohlášením člena o jeho vystoupení, doručené k rukám předsedy ZKO   s uvedením data ukončení členství
 3. Nezaplacením členských příspěvků ve stanoveném termínu
 4. Vyloučením člena

Článek 9

Práva členů

 

 1. Řádný a čestný člen ZKO mají tato práva:
 1. Volit a být volen od 18 ti let věku, hlasovat může člen starší 15 let.
 2. Podílet se na všech činnostech ZKO
 3. Být informován o činnosti a hospodaření ZKO
 4. Používat prostředky, pomůcky, zařízení a majetek organizace v souladu s vnitřními pravidly organizace
 5. Podávat návrhy na vylepšení výcvikových pomůcek a zlepšení chodu organizace
 6. Každý člen jako psovod má právo zúčastňovat se pravidelně výcviku se svým psem i bez něho
 7. Užívat všech výhod, které jako člen organizace má

 

Článek 10

Povinnosti členů

 1. Dodržovat tento vnitřní řád a stanovy ČKS a plnit rozhodnutí příslušných orgánů.
 2. Na veřejnosti se člen chová vždy tak, aby dobře reprezentoval ZKO  a nebyl v rozporu s danými normativy platnými pro držení psa a plně respektovat normativy a řády ČKS.
 3. Řádně a včas platit členské příspěvky podle zápisu z usnesení členské schůze.
 4. Člen jako psovod se dostaví nejméně 10 minut před začátkem výcviku s vyvenčeným psem a zajištěným bezpečnou výstrojí.
 5. Psovodi se vzájemně respektují a nenarušují si výcvik (volným pobíháním psů apod.)
 6. Je zakázáno přivazovat psy k oplocení areálu, k překážkám, nebo nechávat psy nezajištěné a bez dozoru.
 7. Vyvenčit svého psa bezpodmínečně mimo kterýkoli cvičební prostor. V případě, že pes i přes to vykoná svou potřebu v některém z uvedených prostor, je psovod povinen bez upozornění exkrement uklidit.
 8. Bezpodmínečně dodržovat osobní kázeň po celou dobu výcvikového dne, šetřit a chránit výcvikové nářadí a pomůcky.
 9. Podřídit se organizaci výcviku a příkazům výcvikáře.
 10. Této povinnosti je zproštěn, uzná-li, že výcvikové metody jsou v přímém rozporu se zásadami výcviku psů, a že daná metoda nepřinese jeho psu výcvikový efekt.
 11.  Uhradit veškeré škody způsobené jím a nebo jeho psem v plné rozsahu.
 12. Odpracovat do konce kalendářního roku brigádnické hodiny, jejichž počet je stanoven členskou schůzí. V případě, že brigády nemůže z vážných důvodů odpracovat, je povinen zaplatit za každou neodpracovanou hodinu částku, kterou stanoví členská schůze.
 13. V případě zapůjčení jakýkoliv výcvikových pomůcek zaplatit finanční částku stanovenou členskou schůzí do pokladny ZKO. Zapůjčení pomůcek je možné jedině se souhlasem některého z výcvikářů, hospodáře nebo předsedy.
 14. Mít k dispozici po celou dobu výcviku cvičební pomůcky.
 15. Členové, kteří cvičí samostatně mimo cvičební dny jsou povinni udržovat majetek klubu v pořádku, chovat se k němu šetrně a uklidit po svém výcviku cvičební prostor (cvičební prostor je na cvičení – ne na volné venčení psů) i využívání klubovny je pouze v rámci výcviku a to v určených dnech pro výcvik. Pokud člen cvičí mimo určené výcvikové dny - je vždy plně osobou zodpovědnou za výcvik viz. výše a  je nutné předem nahlásit využití cvičiště.
 16. Členové mají sledovat na vývěsce v klubovně a na webových stránkách ZKO všechny zprávy a sdělení.
 17. Členové provádějící výcvik s háravými fenami jsou povinni tuto skutečnost předem nahlásit výcvikáři a uposlechnout v této věci jeho pokynů.
 18. V případě potřeby se před případnými závody či zkouškami podrobit z přezkoušení z výkonu.
 19. Předložit na žádost výcvikáře ke kontrole očkovací průkaz psa.
 20. Nezúčastňovat se cvičení se psem v případě jeho nemoci.
 21. Zásadně nikdy nepoužívat fyzické tresty (kopání, bití rukou, vodítkem), a to ani při individuálním výcviku v prostorách kynologického klubu i na veřejnosti. Každý člen je povinen se řídit zákonem 246/1992 Sb. V platném znění, na ochranu zvířat proti týrání.

  Článek 11

Členské příspěvky a poplatky

 1. Členské příspěvky platí aktivní členové, kteří se zúčastňují pravidelně nebo nepravidelně organizovaného nebo individuálního výcviku a využívají tak majetek, pomůcky, prostory a zázemí, které vlastní či spravuje podle jiných práv ZKO Litvínov.
 2. Čestní členové jsou zproštěni placení členských příspěvků.
 3. Členové výboru jsou zproštěni z placení členských příspěvků, hradí si poplatek za známku ČKS
 4. Členské,  čekatelské  a  hostovací  příspěvky  jsou  splatné  vždy do 30. 11.  předešlého  roku  převodem  na             účet č.ú. 268 784 029/0600, nebo v hotovosti do 15. 12. u osoby pověřené členskou schůzí.
 5. členský příspěvek ve výši 800,- Kč
 6. rodinné členství ve výši 600,- Kč
 7. hostovací příspěvek: 700,- Kč
 8. čekatelský příspěvek: 1000,- Kč
 9. členové výboru hradí 250,- Kč na známku ČKS
 10. Poplatek za použití cvičiště a překážek pro nečlena ZKO :
 1. pes 50,- Kč a každý další pes 25,- Kč

         Článek 12

   Brigádnické hodiny

 

 1. Každý člen ZKO, který platí řádně příspěvky je povinen odpracovávat stanovený počet brigádnických hodin.
 2. Stanovený počet brigádnických hodin je 12, cena stanovená za 1 brigádnickou hodinu je 20,- Kč. Platí se zálohově při platbě prvního členského příspěvku. V případě odpracování stanoveného počtu brigádnických hodin se zaplacená záloha převádí na další rok.
 3. V případě, že člen stanovený počet brigádnických hodin neodpracuje, je povinen zaplatit 100,- Kč za každou neodpracovanou hodinu.
 4. V případě, že člen ukončí svoje členství, může dojít k vyúčtování zálohy za brigádnické hodiny, avšak pouze v případě, že měl člen brigády za předešlý rok odpracovány.

      Článek 13

   Ostatní ustanovení

 1. Za dobré výcvikové výsledky nebo jakoukoli záslužnou činnost, která se vztahuje ke kynologii nebo k organizaci má právo, aby mu byla veřejně udělena pochvala, popřípadě diplom, pohár nebo čestné uznání.
 2. Při závažném porušení vnitřního řádu ZKO může být člen veřejně pokárán, popř. vyloučen.
 3. Členům se doporučuje uzavřít pojistku z důvodu případných škod způsobených psem.

 

 

Přílohy:Volební řád ZKO Litvínov- 266

 

 

Volební řád ZKO- 266  Litvínov

Volba funkcionářů ZKO se koná tajnou volbou.

 

 

Postup voleb

 1. Volební komise rozdá všem oprávněným voličům (členové ZKO starší 18 let) volební lístky na kterých jsou uvedena jména všech navrhovaných kandidátů včetně zastávané funkce.
 2. Počet rozdaných volebních lístků volební komise eviduje.
 3.  Předseda volební komise seznámí přítomné členy ZKO se jmény kandidátů na jednotlivé funkce, které navrhl dosavadní výbor ZKO.
 4. Jmenovaní se vyjádří ke své kandidatuře a krátce se představí.
 5. Předseda volební komise vyzve přítomné členy ZKO k navržení dalších kandidátů na jakoukoliv funkci. Takto navržený kandidát musí být přítomen a musí se ke své kandidatuře vyjádřit.
 6. Pokud s navrženou kandidaturou navržený kandidát souhlasí, dopíší si jeho jméno a funkci jednotliví členové ZKO na volební lístek.
 7. Úprava volebních lístků:
 • Pokud člen ZKO souhlasí se všemi navrženými kandidáty, ponechá volební lístek bez změn a vhodí jej do volební urny.
 • Pokud člen ZKO nesouhlasí s některým navrženým kandidátem, jeho jméno škrtne.
 • Pokud je na jednu funkci navrženo více kandidátů upraví volič (oprávněný člen ZKO) volební lístek tak, aby pro každou funkci zůstalo neškrtnuté jen jedno jméno.
 • Jinak upravený nebo nečitelný volební lístek je neplatný. Stejně tak je neplatný hlas (ne volební lístek) v případě, že na jednu funkci je uvedeno více kandidátů než jeden.
 1. Výsledky voleb:
 • Zvoleni jsou kandidáti s nejvyšším počtem obdržených hlasů.
 • V případě rovnosti hlasů se volba opakuje vždy pro kandidáty na konkrétní funkci se shodným počtem hlasů, tato volba bude provedena aklamací (veřejně).
 • S výsledky voleb seznámí volební komise přítomné členy okamžitě po vyhodnocení voleb.
 • O výsledku voleb sepíše volební komise protokol.