Informace o členských příspěvcích

26.12.2013 20:19

Vážení členové,

blíží se opět povinnost pro všechny členy naší ZKO, a to uhradit členské příspěvky, což vyplývá ze stanov ČKS a také z našeho vnitřního řádu.

 Je nutné splnit tuto povinnost a uhradit příspěvky na rok 2014 následujícím způsobem

Aktivní členové uhradí nejpozději do 15.1.2014:

členskou známku ČKS                                                                 150,- Kč
členský příspěvek ZKO Litvínov na rok 2014                                
550,- Kč

V případě, že člen neodpracoval v letošním roce žádné brigádnické hodiny ze stanoveného počtu (12 hodin), je povinnost člena uhradit zálohu ve výši 480,- Kč na rok 2014 do 31.1.2014.

V případě odpracování stanoveného počtu brigádnických hodin bude převedena uhrazená záloha na rok 2014,

v případě odpracování části stanoveného počtu brigádnických hodin v roce 2013 je povinností člena uhradit zálohu ve výši počtu neodpracovaných brigádnických hodin v částce 40,- Kč za jednu brigádnickou hodinu na rok 2014 též do 31.1.2014.

Platby je možné provést buď v hotovosti

u pokladní  (Stanislava Hájková), předsedy ( František Hájek ) ve cvičební den (neděle)

nebo bezhotovostně na účet 214222127/0300.
V případě bezhotovostní úhrady na účet prosím uvést jako variabilní symbol vaše datum narození nebo číslo legitimace ČKS.

Členům, kteří do uvedených termínů splatnosti neuhradí členské příspěvky a nesdělí důvod, proč k prodlení došlo, bude zrušeno členství v ZKO Litvínov.

Dále upozorňujeme členy, kteří svoji povinnost placení členských příspěvků za letošní rok přes upomínky nesplnili, že budou z naší členské základny vyškrtnuti a jejich členství bude na ČKS zrušeno.