Stanovy ČKS

01.01.2011 03:29

Stanovy Českého kynologického svazu

Článek l

 
Základní ustanovení
1) Název organizace : Český kynologický svaz (dále jen "svaz")
2) Sídlo : U Pergamenky 3,170 00 Praha 7 
3) Působnost: Česká republika
4) Svaz je :
- dobrovolným,otevřeným,sportovním,zájmovým občanským sdružením neziskového charakteru, založeným na členské základně, tedy s právem členů volit své vedení
- členem Sdružení technických sportů a činností ČR
- členem Českomoravské kynologické unie a jejím prostřednictvím i členem Mezinárodní kynologické federace (FCI)


Článek 2 


Poslání
l) Posláním svazu je prostřednictvím svých orgánů, organizačních jednotek a jejích členů zabezpečovat a provádět kynologickou činnost.Tato činnost musí být prováděna v souladu s cíli a posláními FCI a zahrnuje zejména sportovní výcvik a chov psů, jejich organizování, řízení, provádění, financování, hospodaření, evidenci, reprezentaci, jakož i publicitu a propagaci jejích výsledků.
Za tímto účelem svaz zejména:
a) aktivně pracuje v ČMKU i orgánech FCI
b) prostřednictvím STSČ nebo jeho následnické organizace hájí zájmy sportu, hlásí se k Chartě o sportu, Chartě o boji proti dopingu a Chartě o boji proti násilí
c) prostřednictvím chovatelských klubů řídí chov psů
d) vede plemennou knihu,vydává průkazy původu psů a registruje chovné jedince
e) stanoví, která plemena psů se považují za pracovní a mohou se podrobit výkonnostním zkouškám psů podle národních nebo mezinárodních zkušebních řádů
f) vydává národní soutěžní a zkušební řády a další normativy, související se sportovním výcvikem psů
g) zajišťuje školení a zkoušky rozhodčích a figurantů ve sportovní kynologii
h) zajišťuje soutěže,výkonnostní zkoušky,chovatelské a výcvikové akce psů
i) spolupracuje s dalšími, i zahraničními organizacemi a sdruženími
j) vytváří podmínky pro činnost mládeže (organizace soutěží, zkoušek,táborů talentované mládeže apod.)
2) Svaz a jeho organizační složky s právní subjektivitou mohou vyvíjet i jinou činnost, pokud neodporuje poslání svazu a obecně platným předpisům.

Článek 3 


Členství
1) Členem svazu se může stát každý,kdo souhlasí s jeho posláním a úkoly.
Členství ve svazu se dělí na : a) řádné
b) kolektivní
Řádným členem svazu se může stát pouze fyzická osoba,a to pouze jednou, prostřednictvím ZKO nebo kolektivního člena. Kolektivním členem svazu se může stát pouze právnická osoba ( např. chovatelské kluby, kluby speciálního výcviku, příp. další kynologická sdružení), dále jen kluby. Podmínky kolektivního členství stanoví v jednotlivých případech předsednictvo. Působení ve více ZKO je možné hostováním.
Hostující člen nemá žádná práva v organizaci, v níž hostuje.
2) Občané, kteří nedosáhli zletilosti, se mohou stát členy svazu, pokud s jejich členstvím vysloví souhlas jejich zákonný zástupce.
3) Členem svazu se může stát i cizí státní příslušník, splňující podmínky k legálnímu pobytu na území ČR, který souhlasí s obsahem jeho činnosti a stanovami. Hostovat mohou cizí státní příslušníci pouze z organizací začleněných v FCI. Jejich práva a povinnosti jsou stejné jako u občanů ČR.
4) Za mimořádné zásluhy o činnost svazu či kynologii může ZKO či předsednictvo udělit čestné členství.

Článek 4 


Přijetí za člena
1) O přijetí za člena ZKO rozhoduje výbor ZKO. Výbor ZKO rovněž rozhoduje o povolení k hostování, a to s konečnou platností.
2) Proti zamítavému rozhodnutí o přijetí za člena se lze písemně odvolat do třiceti dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí k výboru ZKO. O odvolání s konečnou platností rozhoduje členská schůze ZKO.
3) O přijetí klubu za člena svazu rozhoduje předsednictvo svazu. Zamítavé rozhodnutí předsednictva svazu může na základě odvolání klubu změnit plénum svazu, popř. sjezd. 4) Členství vzniká registrací na ČKS.


Článek 5


Ukončení, zrušení a pozastavení členství a činnosti
1) Členství ve svazu končí:
a) úmrtím člena
b) písemným prohlášením člena o jeho vystoupení
c) nezaplacením členských příspěvků ve stanoveném termínu
d) vyloučením člena
2) Vyloučit člena lze :
a) dopustí-li se zvlášť hrubého porušení povinností člena svazu
b) pro opětovné porušení povinností člena svazu závažnějšího rázu
c) pro opětovné a hrubé porušování Zákona na ochranu zvířat
3) Člen, který byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, může být z ČKS vyloučen.
4) O vyloučení řádného člena z ČKS rozhoduje členská schůze ZKO, jejímž je členem, PČKS, sjezd.
5) Zrušení členství v ČKS pro nezaplacení členských příspěvků ve stanoveném termínu provádí výbor ZKO.
6)Člen musí být nejméně sedm dní před konáním schůze seznámen s důvody, pro které je jeho vyloučení navrhováno. Musí mu být dána možnost se hájit.
7) Rozhodnutí o vyloučení člena musí být provedeno písemnou formou, musí být řádně skutkově odůvodněno a musí být členovi doručeno do vlastních rukou.
8) Proti rozhodnutí o vyloučení ze svazu má člen právo se odvolat postupně k vyšším orgánům svazu, a to do 30 dnů ode dne doručení.
9) O pozastavení činnosti nebo členství ZKO, řádného či kolektivního člena ve svazu rozhoduje předsednictvo ČKS v případě neplnění nebo porušení povinností vyplývajících ze stanov a ostatních směrnic ČKS, a to až do doby vyřešení tohoto neplnění nebo porušení.
10) O vyloučení klubu ze svazu rozhoduje plénum svazu na návrh předsednictva svazu. Do rozhodnutí pléna může předsednictvo z důvodu daných v odst.2) pozastavit činnost klubu ve svazu.

Článek 6 

Práva členů
1) Člen má právo:
a) volit a být volen od 18ti let věku, hlasovat může člen starší 15ti let
b) podílet se na všech činnostech svazu jako celku, zejména v ZKO nebo klubu, jejímž je členem
c) být informován o činnosti a hospodaření svazu a jeho orgánů
d) používat prostředky, zařízení a další majetek svazu, a to v souladu s vnitřními pravidly
2) Právo volit do orgánů svazu uplatňují kluby, které jsou jeho členy, prostřednictvím svého zástupce. Prostřednictvím zástupce rovněž jednají v orgánech svazu.

Článek 7

Povinnosti členů
1) Člen má tyto povinnosti:
a) dodržovat stanovy a plnit rozhodnutí příslušných orgánů svazu
b) řídit se příslušnými směrnicemi, řády a jinými předpisy svazu
c) řádně a včas platit členské příspěvky, tato povinnost se nevztahuje na čestné členy.
2) Základní organizační jednotky odvádějí svazu část členského příspěvku za řádné členy. Výši odváděné části z příspěvků stanoví mezi sjezdy plénum svazu.
3) Výši a termín úhrady příspěvku kolektivních členů stanoví plénum svazu.

Článek 8 

Organizační jednotky a orgány svazu
1) Podle platné právní úpravy svaz zřizuje organizační jednotky s právní subjektivitou, které jsou oprávněny jednat svým jménem a tím se stávají rovněž právnickými osobami (základní kynologické organizace - dále jen ZKO, krajské organizace - dále jen kraje). Svaz a jeho organizační jednotky s právní subjektivitou mohou vyvíjet i jinou činnost, pokud neodporuje poslání svazu a těmto stanovám.
2) Orgány svazu tvoří:
a) sjezd svazu e) krajský výbor
b) plénum svazu f) členská schůze ZKO
c) předsednictvo svazu g) výbor ZKO
d) krajská organizace h) revizní komise jednotlivých orgánů
3) Orgány svazu mohou k zajištění své činnosti vytvářet pomocné orgány (aktivy, odborné komise, sekretariát), jakož i pracovní orgány, např. sbor rozhodčích.
4) Začlenění základních organizačních jednotek (ZKO) v krajských organizacích je dáno místem působení (pozemek) v rámci jednotlivých krajů.

Článek 9 

Rozhodování orgánů svazu
1) Orgány svazu jsou schopny se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina členů, popř.delegátů. Není-li tato podmínka splněna, je orgán schopný usnášet se pouze o věcech uvedených v předem stanoveném programu, jestliže místo,čas a program jednání orgánu byly oznámeny všem členům či delegátům nejméně 15 dní předem.
2) Pro schůze předsednictva a výboru orgánů svazu na všech stupních(dále jen „výkonných orgánů") a pro zasedání revizních komisí všech stupňů je přítomnost nadpoloviční většiny všech členů podmínkou usnášet se.
3) Usnesení je přijato, vysloví-li souhlas nadpoloviční většina přítomných členů nebo delegátů s hlasem rozhodujícím.
4) Způsob hlasování určí na svém zasedání příslušný orgán, jde-li o volbu výkonných orgánů na všech stupních, musí být hlasování tajné.
5) Kooptace členů může dosáhnout maximálně 1/3 z počtu volených členů těchto orgánů.
6) Pro neplnění povinností v průběhu volebního období mohou odvolání z funkce provádět:
plénum svazu, krajská konference, krajský výbor, členská schůze ZKO.
7) Svaz a jeho orgány jsou oprávněny k provádění kontroly stavu a výkazu členské základny, odvodů členských příspěvků, čerpání a účtování dotací nebo prostředků z ČKS, státních nebo účelových dotací a to na všech úrovních.
8) Svaz ani jeho orgány nezasahují do vnitřní činnosti klubů, které jsou členy svazu. Vnitřní činnost těchto klubů se řídí buď jejich vlastními stanovami, které nesmějí být v rozporu s posláním svazu a jeho stanovami nebo stanovami ČKS.

Článek 10 

Závaznost usnesení
1) Usnesení sjezdu, pléna a předsednictva svazu přijatá v souladu se stanovami jsou závazná pro všechny orgány a členy svazu.
2) Usnesení konferencí krajských organizací svazu a krajských výborů jsou závazná pro orgány a členy ZKO v rámci příslušného kraje.
3) Usnesení členské schůze ZKO (klubu), přijaté v souladu se stanovami a usneseními sjezdu, pléna či předsednictva svazu a orgánů, uvedených v odst.2, jsou závazná pro všechny orgány a členy této ZKO (klubu).

Článek 11

Sjezd svazu
1) Sjezd je nejvyšším orgánem svazu.
2) Sjezd svazu se koná nejméně jednou za 5 let.
3) Předsednictvo svazu může svolat mimořádný sjezd svazu, jestliže je třeba neprodleně řešit zásadní otázky činnosti,které přesahují kompetence pléna i ostatních orgánů.
4) Předsednictvo je povinno, na žádost nejméně jedné třetiny členů svazu nebo na žádost nejméně jedné třetiny ZKO a klubů, ve lhůtě nejpozději do dvou měsíců od doručení žádosti, svolat mimořádný sjezd.

Článek 12 

Jednání svazu
1) Sjezd jedná o všech zásadních otázkách spojených s organizační výstavbou, činností a hospodařením svazu.
2) Sjezd zejména:
a) stanoví základní zásady činnosti svazu a jeho orgánů
b) hodnotí a schvaluje činnost jím zvolených orgánů
c) schvaluje stanovy svazu
d) volí členy předsednictva a revizní komise

Článek 13 

Delegáti
1) Delegáti sjezdu jsou voleni ZKO prostřednictvím konferencí krajských organizací podle klíče stanoveného předsednictvem
2) Počet delegátů kolektivních členů stanoví předsednictvo svazu s přihlédnutím k počtu kolektivních a řádných členů klubu, za které klub odvádí členské příspěvky ve stanovené výši.

Článek 14 

Návrhy kandidátů.
Zásadní návrhy, včetně návrhu kandidátů na volby členů předsednictva svazu a revizní komise svazu, předkládané předsednictvem svazu k projednání sjezdu musí být delegátům sjezdu předloženy v dostatečném časovém předstihu, nejméně však 15 dnů předem.

Článek 15 

Plénum svazu
1) Plénum svazu tvoří předsednictvo svazu a statutární zástupci všech krajských organizací a kolektivních členů.
2) Plénum svazu je svoláváno předsedou svazu,nejméně 1x ročně. Dále je svoláváno ve zvlášť naléhavých případech k řešení problematiky spojené s činností a organizační strukturou svazu mezi sjezdy nebo na žádost revizní komise.
3) Rozhodnutí pléna, bylo-li svoláno za dalším účelem uvedeným v bodě 2), má vyšší účinnost než rozhodnutí předsednictva ČKS.
4) Rozhoduje o odvolání řádných i kolektivních členů.
5) Provádí kooptaci členů předsednictva v případě, že zvolený člen nemůže funkci vykonávat.

Článek 16 

Předsednictvo svazu
1) Předsednictvo svazu je nejvyšším výkonným orgánem svazu v období mezi sjezdy.
2) Za svoji činnost,jakož i za činnost orgánů jím ustanovených, odpovídá předsednictvo sjezdu svazu mezi sjezdy plénu svazu. Formou ucelené zprávy hodnotí na sjezdu svoji činnost.
3) Počet členů předsednictva a revizní komise stanoví sjezd svazu.
4) Předsednictvo je sjezdem voleno do jednotlivých funkcí.
5) Předseda svazu nebo pověřený člen předsednictva svazu jedná jménem svazu.
6) Funkční období předsednictva svazu je pětileté.
7) Zasedání předsednictva svazu se koná dle potřeby, nejméně čtyřikrát do roka.
8) Zasedání předsednictva svazu svolává předseda svazu. Musí být svoláno, požádá-li o to alespoň třetina členů předsednictva svazu.

Článek 17 

Činnost předsednictva svazu
Předsednictvo svazu zejména :
a) Řídí činnost svazu mezi sjezdy svazu.
b) Svolává sjezd a připravuje podklady pro jeho jednání.
c) Rozhoduje o uspořádání akcí v kompetenci svazu, popř.akcí pořádaných ve spolupráci s jinými kynologickými organizacemi.
d) Rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí o vyloučení člena ze svazu, případně zrušení ZKO
e) Rozhoduje o pozastavení činnosti ZKO nebo členství kolektivního člena.
f) Přijímá nové organizační jednotky.
g) Zabezpečuje jednotnou evidenci členů svazu.
h) Prostřednictvím statutárního zástupce řídí činnost sekretariátu svazu a zabezpečuje oblast pracovně právních vztahů zaměstnanců.
i) V průběhu volebního období (mezi sjezdy) může delegovat blíže specifikované pravomoci odborným komisím, které zřizuje pro zabezpečení a plnění úkolů, vyplývajících z poslání svazu.

Článek 18 

Krajská organizace
1) Krajská organizace (např. Český kynologický svaz, Středočeská organizace), má právní subjektivitu, samostatně hospodaří se svým majetkem, popř.majetkem, který mu byl svěřen.
2) Rozsah pravomoci je stanoven rámcově "Organizačním řádem", schváleným předsednictvem svazu.
3) Krajská organizace neprovozuje zpravidla hospodářskou činnost.
4) Finanční zdroje krajské organizace jsou tvořeny odvodem svazu ze zaplacených členských příspěvků, dary a sponzorskými příspěvky.

Článek 19 

Orgány krajské organizace
1) Konference krajské organizace.
2) Krajský výbor.
3) Revizní komise (popř.revizor).
4) Krajskou organizaci navenek zastupuje předseda krajského výboru jako statutární zástupce.

Článek 20 

Konference Krajské organizace
1) Konference krajské organizace (dále jen "konference") se koná podle potřeby, nejméně však jednou za 5 let.
2) Delegáty konference volí ZKO ze svých členů podle klíče, který stanoví krajský výbor.
3) Konference zejména:
a) jedná o zásadních otázkách činnosti členů svazu v kraji
b) stanoví rozsah pravomoci krajského výboru
c) připravuje zásadní návrhy na jednání předsednictva, popř. sjezdu svazu
d) volí delegáty sjezdu svazu
e) volí členy krajského výboru
f) volí revizní orgán krajské organizace

Článek 21 

Krajský výbor
1) Krajský výbor je výkonným orgánem krajské organizace v období mezi konferencemi.
2) Funkční období krajského výboru je pětileté.
3) Počet členů krajského výboru a způsob volby stanoví krajská konference.
4) Krajský výbor se schází podle potřeby, zpravidla dvakrát ročně.
5) Krajský výbor svolává jeho předseda. Musí být svolán, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů krajského kynologického výboru.
6) Krajský výbor zejména:
a) koordinuje činnost ZKO v kraji, zejména usměrňuje sportovní výcvikovou činnost
b) zajišťuje výběr, zkoušky a delegace rozhodčích II.třídy na akce
c) spolupracuje s kluby a jejich pobočkami
d) organizačně zajišťuje plnění ustanovení sjezdu a předsednictva ČKS v rámci oblasti
e) svolává konferenci a připravuje podklady pro její jednání
f) má právo kontrolovat dodržování těchto stanov a dalších závazných dokumentů vydaných orgány svazu ze strany ZKO.

Článek 22 

Základní kynologická organizace
1) Základní kynologické organizace a kluby (dále jen "ZKO") jsou základním článkem organizační struktury svazu. Členové v ní organizují svoji zájmovou sportovní činnost ve smyslu těchto stanov. ZKO rozhoduje o všech otázkách, týkajících se jejich činnosti, pokud těmito stanovami a rozhodnutím vyšších orgánů není určeno jinak.
2) ZKO se vytvářejí na územním principu, a to usnesením ustavující členské schůze, přijetím těchto stanov, zvolením orgánů ZKO a registrací nově vzniklé organizace prostřednictvím krajské organizace dle jejich sídla (podmínka registrace).
3) ZKO může vzniknout, má-li alespoň 10 členů.
4) ZKO má právní subjektivitu, samostatně hospodaří se svým majetkem, popř. svěřeným majetkem (podle platné právní úpravy).
5) ZKO může přijmout vlastní předpisy (vnitřní řád ZKO) závazné pro všechny členy ZKO, které nesmí být v rozporu se Stanovami a ostatními normativy svazu.
6) ZKO zaniká:
a) činí-li počet členů méně než 10 
b) rozhodnutím členské schůze
c) zrušením
7) Členská schůze musí rozhodnout o vypořádání práv a závazků zaniklé ZKO.
8) V případě, že ZKO neuhradila ve stanoveném termínu členské příspěvky do svazu nebo vykazuje-li po dobu nejméně jednoho roku méně než stanovený počet členů (l0), může jí předsednictvo ČKS svým rozhodnutím pozastavit činnost ve svazu. Ve svém rozhodnutí stanoví PČKS současně podmínky, za kterých bude pozastavení zrušeno a své rozhodnutí neprodleně oznámí krajské organizaci.
9) ZKO se účastní prostřednictvím svých zástupců na činnosti krajských orgánů svazu. 10) ZKO mají povinnost být začleněny v příslušné krajské organizaci. Příslušnost je dána sídlem v příslušném kraji dle státoprávního uspořádání.

Článek 23 

Orgány ZKO
1) Členská schůze.
2) Výbor.
3) Revizní komise nebo revizor.

Článek 24 

Členská schůze ZKO
1) Členská schůze ZKO je nejvyšším orgánem ZKO, do jejíž působnosti spadá rozhodování o všech otázkách týkajících se její činnosti.
2) Členská schůze se schází nejméně jednou do roka. Požádá-li o to nejméně jedna třetina členů ZKO, je výbor ZKO povinen svolat mimořádnou členskou schůzi, a to ve lhůtě do jednoho měsíce.
3) V rámci své působnosti členská schůze zejména:
a) schvaluje plán a výsledky činnosti ZKO a plán a výsledky hospodaření ZKO
b) projednává a schvaluje zprávy o činnosti výboru a revizní komise ZKO a zprávy o hospodaření za uplynulé období
c) volí a odvolává členy výboru a stanoví počet členů výboru
d) volí a odvolává členy revizní komise ZKO a stanoví jejich počet
e) volí delegáty na konferenci krajské organizace
f) rozhoduje o vyloučení člena ZKO, rozhoduje o odvolání člena proti rozhodnutí výboru ZKO a o nepřijetí uchazeče za člena ZKO
g) je oprávněna zrušit rozhodnutí výboru ZKO
h) stanoví výši členských příspěvků řádných i mimořádných
i) schvaluje čestné členy ZKO

Článek 25 

Výbor ZKO
1) Výbor ZKO je výkonným orgánem v době mezi členskými schůzemi. Rozhoduje o všech běžných otázkách spojených s činností ZKO, zejména v oblasti hospodaření, odborné, metodické a společenské činnosti, přijímá nové členy, pozastavuje činnost člena, má možnost ukončit členství v ZKO, schvaluje hostování.
2) Výbor ZKO je povinen zodpovědně projednávat zprávy a návrhy, kterému ve vztahu k činnosti ZKO písemně předložila revizní komise, zaujmout k nim stanovisko a učinit potřebná opatření. Nesouhlasí-li výbor ZKO se závěry revizní komise a nepodaří-li se rozpor vyřešit jednáním, je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi, a to ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne konstatování rozporu.
3) Výbor ZKO je volen na období maximálně pěti let, a to na výroční členské schůzi, je nejméně tříčlenný, o jeho počtu rozhoduje členská schůze.
4) Předseda, popř.pověřený člen výboru jedná jménem ZKO.
5) Výbor stanoví výši poplatků z účasti na akcích pořádaných ZKO.
6) Ve své činnosti se výbor řídí stanovami a usneseními členské schůze. Za svoji činnost odpovídá členské schůzi.

Článek 26 

Obecná ustanovení o revizních orgánech
1) V organizační struktuře svazu působí revizní komise svazu, revizní komise krajské organizace, revizní komise ZKO.
2) Revizní komisi svazu volí sjezd svazu, revizní komisi krajské organizace volí krajská konference, revizní komisi ZKO volí členská schůze ZKO. Revizní komise je nejméně 3 členná, v kraji a v ZKO s počtem členů nižším než 30 může funkci revizní komise zastávat jeden člen revizor.
3) Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím ve výkonném orgánu toho organizačního stupně, na kterém byla revizní komise zvolena.
4) Revizní komise odpovídá za svoji činnost orgánu, který ji zvolil.
5) Revizní komise volí ze svého středu předsedu. Předseda revizní komise popř.jiný, komisí určený člen, má právo se účastnit jednání příslušného výkonného orgánu, a to s hlasem poradním.
6) Revizní komise je na příslušném organizačním stupni oprávněna kontrolovat veškerou činnost, zejména plnění přijatých usnesení a hospodaření.
7) Požádá-li o to výkonný orgán, je revizní komise povinna provést mimořádnou kontrolu v požadovaném rozsahu, a to bez zbytečného odkladu.
8) Zjistí-li revizní komise v činnosti či hospodaření nedostatky, je oprávněna navrhnout způsob nápravy, výkonné orgány svazu jsou povinny učinit vhodná opatření, a to ve lhůtě stanovené revizní komisí.

Článek 27 

Společná ustanovení o funkcionářích orgánů svazu
l) Funkce vykonávané v orgánech svazu jsou zpravidla funkcemi čestnými.
2) O placených funkcích rozhoduje předsednictvo svazu, konference krajské organizace nebo členská schůze ZKO.

Článek 28 

Majetkové hodnoty, členské příspěvky
1) Náklady spojené s činností svazu jsou hrazeny z členských příspěvků a z jiných zdrojů.
2) Svaz hospodaří podle vlastních rozpočtů.
3) Členské příspěvky jsou řádné, t.j.pravidelné roční a mimořádné, tj. nepravidelné – příležitostné.
- Výši řádného členského příspěvku stanoví nejvyšší orgán členského subjektu (organizační jednotky) se zřetelem na výši podílu (části) určené k odvodu svazu a ČMKU. Výši a termín úhrady tohoto podílu stanoví plénum svazu.
- Výši mimořádného členského příspěvku a termíny jeho splatnosti, podle účelu a potřeby, stanoví v rámci své působnosti sjezd nebo plénum svazu, krajská konference nebo členská schůze příslušného členského subjektu (organizační jednotky).
4) Opatření finanční povahy je oprávněn provádět v souladu se schváleným rozpočtem předseda svazu či nižší organizační složky a pověřený člen předsednictva svazu či nižší organizační složky, listiny finanční povahy podepisují dva členové orgánu.
5) Za účelem zajištění své činnosti může předsednictvo svazu či nižší organizační složky rozhodnout o zřízení nezbytně nutných placených funkcí, zejména o zřízení funkce tajemníka svazu. V tomto případě má tajemník svazu práva pověřených členů předsednictva svazu podle předchozího odstavce.
6) Členové neodpovídají za závazky svazu ani jeho organizačních jednotek. Kluby neodpovídají za závazky svazu a svaz neodpovídá za závazky klubů a ZKO.
Jednotlivé organizační články a stupně i orgány svazu se mohou zavazovat jen do výše svého jmění.

Článek 29 

Podmínky zániku svazu
1) O zániku svazu rozhoduje sjezd, jestliže se tak usnese dvoutřetinová většina všech delegátů s hlasem rozhodujícím.
2) Spolu s rozhodnutím o zániku svazu sjezd rozhodne o způsobu likvidace majetkové podstaty svazu ve smyslu závazkových právních předpisů. Jinak než usnesením sjezdu může dojít k zániku jen stanoví-li tak zákon.
3) Kolektivní členové mají právo po vypořádání všech závazků vůči ČKS ze svazu kdykoli vystoupit.
4) ZKO mají právo ze svazu vystoupit po vypořádání závazků, jestliže s tím souhlasí dvoutřetinová většina členů na jednání členské schůze ZKO. V tomto případě rozhodne předsednictvo svazu o majetku svazu,který byl ZKO svěřen do užívání.

Článek 30 

Statutární zástupce
Nedílnou součástí těchto stanov je záznam o volbě statutárního zástupce.

Článek 31 

Závěrečná ustanovení
l) Stanovy schváleny II. sjezdem Českého kynologického svazu v Praze dne 12.prosince 1992. 
2) Změna stanov schválena V. sjezdem ČKS v Praze dne 4.12.2004.
3) Tímto dnem zaniká platnost stanov všech upravených znění.
4) Základní výklad stanov přísluší pouze předsednictvu ČKS.
5) Úpravy, doplňky a změny má právo provádět sjezd. Ve zvlášť odůvodněných případech toto právo přísluší plénu svazu (viz.čl.15.odst.2.těchto stanov).