Vnitřní řád ZKO Litvínov

04.12.2004 00:00

Vnitřní řád

 

 

Český kynologický svaz

 

 

Základní kynologické organizace  č. 266

 

 

Litvínov

 

 

 (Na základě změny stanov ČKS ze dne 4.12.2004)

 

 

Obsah:

 

 

 

                                        I.       Orgány základní organizace

 

                                               II.         Členství v organizaci

 

                                             III.         Práva a povinnosti členů

 

                                             IV.         Ostatní ustanovení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek I.

Orgány ZKO:

Orgány ZKO tvoří:    a) členská schůze

                                   b) výbor ZKO

                                   c) revizní komise

ad a)

 

Členská schůze je nejvyšší orgán ZKO. Členská schůze se koná nejméně jednou za rok. Členská schůze může být svolána na návrh nejméně jedné třetiny členské základny prostřednictvím výboru ZKO, a to ve lhůtě do jednoho měsíce. Dále podle článku č. 24 stanov ČKS.

ad b)

Výbor ZKO je výkonným orgánem mezi členskými schůzemi.  Dále podle článku č. 25 stanov ČKS. Na základě čl. 25 odst. 3 změněných stanov je volen výbor ZKO členskou schůzí na období maximálně pěti let, je nejméně tříčlenný. O počtu členů výboru ZKO rozhoduje taktéž členská schůze.

21.12.2008 schválen členskou schůzí počet členů výboru KK Litvínov na 5.

 

Článek II.

Členství v organizaci

Příjem členů

1) Členem základní kynologické organizace (dále jen ZKO) se může stát každý, kdo souhlasí s jejím posláním, stanovami ČKS a tímto řádem.

2) Výbor ZKO rozhoduje o přijímání členů na základě článku 4 odstavce 1 a 2 stanov ČKS.

3) Ten kdo přijme členství v ZKO, je povinen řídit se v plném rozsahu stanovami ČKS a tímto vnitřním řádem. Této povinnosti jsou zproštěni čestní členové.

4) O přijetí člena rozhoduje výbor organizace na základě písemné přihlášky.

5) Výbor ZKO má právo vydat zamítavé rozhodnutí a člena nepřijmout. Žadatel o členství má právo se proti zamítavému rozhodnutí odvolat do 30ti dnů ode dne písemného doručení k výboru ZKO. O odvolání s konečnou platností rozhoduje členská schůze ZKO.

 

Ukončení členství

Členství v ZKO je možné ukončit na základě čl. 5 odst. 1 - 4 stanov ČKS, a to:

  1. úmrtím člena
  2. písemným prohlášením člena o jeho vystoupení
  3. nezaplacením členských příspěvků ve stanoveném termínu
  4. vyloučením člena

 

Vyloučit člena lze na základě čl. 5 odst. 2 stanov ČKS:

 

  1. dopustí-li se zvlášť hrubého porušení povinností člena svazu
  2. pro opětovné porušení povinností člena svazu závažnějšího rázu
  3. pro opětovné a hrubé porušování Zákona na ochranu zvířat

Na základě čl. 5 odst. 5 stanov ČKS  provádí výbor ZKO zrušení členství pro nezaplacení členských příspěvků ve stanoveném termínu.

 

Čl. III.

Práva a povinnosti členů

Práva členů

1) Člen má právo:

            a) volit a být volen do orgánů ZKO, je-li starší 18ti let

            b) být informován o činnosti a hospodaření organizace

            c) podílet se na všech činnostech organizace jako celku

            d) používat prostředky, pomůcky, zařízení a majetek organizace v souladu s vnitřními pravidly organizace

            e) podávat návrhy na vylepšení výcvikových pomůcek a zlepšení chodu organizace.

            f) každý člen jako psovod má právo zúčastňovat se pravidelně výcviku se svým psem i  bez něho

            g) užívat všech výhod, které jako člen organizace má

            h) v souvislosti s výcvikem podat stížnost instruktorovi výcviku, v případě jiné záležitosti předsedovi organizace.

 

Základní povinnosti člena

1) Dodržovat tento vnitřní řád a stanovy ČKS a plnit rozhodnutí příslušných orgánů.

2) Řádně a včas platit členské příspěvky podle zápisu z usnesení členské schůze. Tato povinnost se nevztahuje na čestné členy.

3) Člen jako psovod se dostaví nejméně 10 minut před začátkem výcviku s vyvenčeným psem a zajištěným bezpečnou výstrojí.

4) Vyvenčit svého psa bezpodmínečně mimo kterýkoli cvičební prostor. V případě, že pes přesto vykoná potřebu v některém z uvedených prostor, je psovod povinen bez upozornění exkrement uklidit.

5) Bezpodmínečně dodržovat osobní kázeň po celou dobu výcvikového dne, šetřit a chránit výcvikové nářadí a pomůcky .

6) Podřídit se organizaci výcviku a příkazům vycvikáte.

7) Této povinnosti je zproštěn, uzná-li, že výcvikové metody jsou v přímém rozporu se zásadami výcviku psů, a že daná metoda nepřinese jeho psu výcvikový efekt.

8) Uhradit veškeré škody způsobené jím i jeho psem v plném rozsahu.

9) Odpracovat do konce každého kalendářního roku brigádnické hodiny, jejichž počet je stanoven členskou schůzí na návrh hospodáře. V případě, že brigády nemůže z vážných důvodů odpracovat , je povinen zaplatit za každou neodpracovanou hodinu částku, kterou stanoví členská schůze.

10) V případě zapůjčení jakýchkoliv výcvikových pomůcek zaplatit finanční částku stanovenou členskou schůzí do pokladny ZKO. Zapůjčení pomůcek je možné jedině se souhlasem některého z výcvikářů, hospodáře nebo předsedy ZKO.

11)  Mít  k dispozici po celou dobu výcviku cvičební pomůcky

     (doporučené jsou tyto: vodítko 4 m,  vodítko 1 m, stopovací šňůru 10 m,  náhubek, aport, kožený a řetízkový obojek, předměty na pachové práce, pamlsky, postroj na obrany a pachové práce.

12) Členové, kteří cvičí samostatně mimo cvičební dny jsou povinni udržovat majetek klubu v pořádku, chovat se k němu šetrně a uklidit  po svém výcviku cvičební prostor.

13) Členové by měli sledovat na vývěsce u klubovny všechny zprávy a sdělení.

14) Členové provádějící nácvik s háravými fenami jsou povinni tuto skutečnost předem nahlásit výcvikáři a uposlechnout v této věci jeho pokynů.

15) V případě potřeby se před případnými závody či zkouškami podrobit přezkoušení z výkonu.

16) Předložit na žádost výcvikáře ke kontrole očkovací průkaz psa.

17) Nezúčastňovat se cvičení se psem v případě jeho nemoci.

18) Zásadně nikdy nepoužívat fyzické tresty (kopání, bití rukou, vodítkem), a to ani při individuálním výcviku v prostorách kynologického klubu.

 

 

Členské příspěvky

Řádné členské příspěvky jsou stanoveny a schváleny v takovéto výši:

                A) 700,- Kč ročně, splatných nejpozději do 15.12.předešlého roku.

Komentář: Tyto řádné členské příspěvky platí aktivní členové, kteří se zúčastňují pravidelně nebo nepravidelně organizovaného nebo individuálního výcviku a využívají tak majetek, pomůcky, prostory a zázemí, které vlastní či spravuje podle jiných práv KK Litvínov.

            B)        Čestní členové jsou zproštěni placení členských příspěvků i odpracování stanovených brigádnických hodin.

       C) Členové, kteří pracují pro KK nad rámec povinností člena, mohou být buď částečně nebo úplně zproštěni z placení členských příspěvků. O zproštění z placení členských příspěvků rozhoduje výbor KK, a to vždy pololetně, vždy nazpět za uplynulé období.

Komentář: Z toho vyplývá, že uhrazené příspěvky jsou po dodatečném zproštění z placení vedeny jako záloha na další období. V případě, že přestane člen, který byl zproštěn z placení členských příspěvků, vykonávat činnost pro kterou mu byla uvedená výhoda přiznána, dříve zaplacená záloha na členské příspěvky se dále vede jako úhrada za období, ve kterém již uvedená činnost není vykonávána. V případě ukončení členství se záloha nevrací. Toto se týká instruktorů, výcvikářů, figurantů, atd. (eventuelně dalších členů, jejichž jména schvaluje výbor KK).

       D) Členové výboru jsou zproštěni z placení členských příspěvků na základě usnesení členské schůze ze dne 21.12.1998.

Brigádnické hodiny

V případě, že člen stanovený počet brigádnických hodin neodpracuje, je povinen zaplatit 40,-Kč za každou neodpracovanou hodinu .

Poplatek za brigádnické hodiny se platí zálohově předem na běžný kalendářní rok, a to ve splatnosti nejpozději do 31.3. v celkové výši.

 

Stanovený počet brigádnických hodin je 12, stanovená cena za 1 brigádnickou hodinu je 20,- Kč. V případě odpracování stanoveného počtu brigádnických hodin se zaplacená záloha převádí na další rok. V případě odpracování pouze části brigádnických hodin se převádí alikvotní část zálohy, zbytek zálohy do stanovené výše člen doplatí ve stanovené splatnosti.

V případě, že člen ukončí svoje členství v KK Litvínov, může dojít k vyúčtování zálohy za brigádnické hodiny, avšak pouze v případě, že měl člen brigády za předešlý rok odpracovány.

 

 

 

Článek IV.

Zájmové skupiny

Vznik a fungování zájmové skupiny

  1. V rámci ZKO Litvínov mohou vznikat zájmové skupiny. Zájmové skupiny se věnují provozování speciální kynologické činnosti (TART, agility, záchranáři, atd.)

2. Podmínkou vzniku zájmové skupiny je minimálně 5 osob, které se činnosti pravidelně věnují. O vzniku zájmové skupiny rozhoduje výbor ZKO.

3. Zájmová skupina nemá právní subjektivitu. Jedná se pouze o organizační složku KK Litvínov.

4. Členové zájmové skupiny jsou povinni bezpodmínečně dodržovat stanovy ČKS a vnitřní řád ZKO.

4. Zájmová skupina musí mít zvoleného zástupce – vedoucího zájmové skupiny, který zastupuje skupinu a jedná s členy výboru KK. Vedoucí zájmové skupiny nesmí bez souhlasu výboru jednat jménem Kynologického klubu Litvínov, protože není statutárním zástupcem ZKO. Vedoucí zájmové skupiny může být členem výboru KK.

5. Členové zájmové skupiny jsou povinni platit administrativní poplatek za členství v zájmové skupině ve výši 300,00 Kč za rok. Této povinnosti jsou zproštěni „aktivní členové“ KK Litvínov podle článku III.

6. Členem zájmové skupiny může být:

       A) aktivní člen ZKO Litvínov, který platí řádné členské příspěvky a odpracovává pravidelně stanovený počet brigádnických hodin (nebo za brigádnické hodiny uhradí stanovenou částku).

       B)  člen jiné ZKO, v tomto případě je povinen platit ZKO Litvínov hostovací příspěvek, který je stanoven:

  1. ve výši 300,- Kč/rok

C) člen jiné ZKO, který neplatí hostovací příspěvek, ale chce se zúčastnit jednorázově tréninku. V tomto případě se platí za jeden jednorázový trénink poplatek ve výši 30,- Kč.

D) členem zájmové skupiny mohou být i další osoby, které nejsou členy žádného kynologického či chovatelského klubu ani ZKO, a to za předpokladu splnění podmínek uvedených v bodu C) tohoto článku a zaplacení administrativního poplatku za členství v zájmové skupině ve výši 300,00 Kč za rok.

E) v případě, že nastanou jiné podmínky, než jsou stanoveny v článku V. , rozhoduje o poplatku výbor ZKO Litvínov.

 

Zánik zájmové skupiny

Zájmová skupina zanikne v případě, že počet jejích členů se sníží pod pět anebo rozhodnutím výboru.

 

Článek IV.

Ostatní ustanovení

 

1) Za dobré výcvikové výsledky nebo za jakoukoli záslužnou činnost, která se vztahuje ke kynologii nebo k organizaci přímo má právo, aby mu byla veřejně udělena pochvala, popřípadě diplom nebo čestné uznání.

2) Při závažném porušení vnitřního řádu KK může být člen veřejně pokárán.

3) Členům se doporučuje uzavřít pojistku z důvodů případných škod způsobených psem.